HOME » MIN » Ăng ten (Antennas) FAIRVIEWMICROWAVE (50) 86

ĂNG TEN (ANTENNAS) FAIRVIEWMICROWAVE CHÍNH HÃNG

Ăng ten Fairview FMAN51156 ( 0 dBi, 806 MHz - 880 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51156 ( 0 dBi, 806 MHz - 880 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51145 ( 0 dBi, 380 MHz - 470 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51145 ( 0 dBi, 380 MHz - 470 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51157 ( 0 dBi, 698 MHz - 780 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51157 ( 0 dBi, 698 MHz - 780 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview SH1112-10 (10 db, 7.05 GHz - 10 GHz )

Ăng ten Fairview SH1112-10 (10 db, 7.05 GHz - 10 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview SH1112-20 (20 db, 7.05 GHz - 10 GHz )

Ăng ten Fairview SH1112-20 (20 db, 7.05 GHz - 10 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview SH1137A-20 (20 db, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ăng ten Fairview SH1137A-20 (20 db, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SANT-2010 (0 db, 58 GHz - 63 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SANT-2010 (0 db, 58 GHz - 63 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1187-20 (0 db, 3.95 GHz - 5.85 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1187-20 (0 db, 3.95 GHz - 5.85 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH122-23 (23 db, 33 GHz - 50 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH122-23 (23 db, 33 GHz - 50 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1229-15 (15 db, 3.3 GHz - 4.9 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1229-15 (15 db, 3.3 GHz - 4.9 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-10 (10 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-10 (10 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-15 (15 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-15 (15 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-20 ( 20 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-20 ( 20 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-10 ( 10 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-10 ( 10 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-15 ( 15 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-15 ( 15 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-20 ( 20 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-20 ( 20 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH134-20 ( 20 dBi, 22 GHz - 33 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH134-20 ( 20 dBi, 22 GHz - 33 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH142-20 ( 20 dBi, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH142-20 ( 20 dBi, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1430-20 ( 20 dB, 1.7 GHz - 2.6 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1430-20 ( 20 dB, 1.7 GHz - 2.6 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1430-10 ( 10 dB, 1.7 GHz - 2.6 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1430-10 ( 10 dB, 1.7 GHz - 2.6 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1430-15 ( 15 dB, 1.7 GHz - 2.6 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1430-15 ( 15 dB, 1.7 GHz - 2.6 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH151-20 ( 20 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH151-20 ( 20 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH162-10 ( 10 dBi, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH162-10 ( 10 dBi, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH162-20 ( 20 dBi, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH162-20 ( 20 dBi, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH175-20 ( 20 dBi, 10 GHz - 15 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH175-20 ( 20 dBi, 10 GHz - 15 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SMW90AN001 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SMW90AN001 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-15 ( 15 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-15 ( 15 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-20 ( 20 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-20 ( 20 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51146 ( 0 dBi, 400 MHz - 420 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51146 ( 0 dBi, 400 MHz - 420 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51160 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51160 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51159 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51159 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51149 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51149 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51148 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51148 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51162 ( 0 dBi, 470 MHz - 512 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51162 ( 0 dBi, 470 MHz - 512 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51161 ( 0 dBi, 470 MHz - 512 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51161 ( 0 dBi, 470 MHz - 512 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51153 ( 0 dBi, 698 MHz - 780 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51153 ( 0 dBi, 698 MHz - 780 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51151 ( 2 dBi, 698 MHz - 870 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51151 ( 2 dBi, 698 MHz - 870 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51150 ( 2 dBi, 698 MHz - 870 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51150 ( 2 dBi, 698 MHz - 870 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51154 ( 2 dBi, 698 MHz - 870 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51154 ( 2 dBi, 698 MHz - 870 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51163 ( 0 dBi, 760 MHz - 870 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51163 ( 0 dBi, 760 MHz - 870 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51166 ( 0 dBi, 760 MHz - 870 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51166 ( 0 dBi, 760 MHz - 870 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51155 ( 0 dBi, 806 MHz - 880 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51155 ( 0 dBi, 806 MHz - 880 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51164 ( 0 dBi, 880 MHz - 960 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51164 ( 0 dBi, 880 MHz - 960 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Ăng ten (Antennas) FAIRVIEWMICROWAVE GIÁ RẺ

DBK.VN chuyên cung cấp Ăng ten (Antennas) FAIRVIEWMICROWAVE với giá phù hợp, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, thiết bị có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK Việt Nam mong muốn bán được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp trên thị trường. Thiết bị của công ty DBK phân phối đều có rất đa dạng và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại phù hợp nhất.

Ưu điểm khi mua các thiết bị Ăng ten (Antennas) FAIRVIEWMICROWAVE tại Công ty DBK:

- Giá sản phẩm Ăng ten (Antennas) FAIRVIEWMICROWAVE mà DBK bán luôn phù hợp nhất thị trường.

- Sản phẩm nhiều kiểu dáng và nhà sản xuất.

- Dụng cụ luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ang-ten-antennas/fairviewmicrowave,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111