HOME » MIN » Biến tần LS (189) 140

BIẾN TẦN LS

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS (1 pha, 200V-240V)

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS (1 pha, 200V-240V)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,065,500 VNĐ
Biến tần LS  SV015IC5-1, 1.5KW, Input 1P (200 ~240VAC)

Biến tần LS SV015IC5-1, 1.5KW, Input 1P (200 ~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,438,100 VNĐ
Biến tần LS SV004IG5A-2, 0.4KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Biến tần LS SV004IG5A-2, 0.4KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,486,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,301,100 VNĐ
Biến tần LS SV022IG5A-2, 2.2KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Biến tần LS SV022IG5A-2, 2.2KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,588,300 VNĐ
Biến tần LS SV037IG5A-2, 3.7KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Biến tần LS SV037IG5A-2, 3.7KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,058,100 VNĐ
Biến tần LS SV015IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Biến tần LS SV015IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,312,900 VNĐ
Biến tần LS SV004IG5A-4 (3 pha, 380~480 VAC)

Biến tần LS SV004IG5A-4 (3 pha, 380~480 VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,673,000 VNĐ
Biến tần LS SV022IC5-1, 2.2KW, Input 1P (200 ~240VAC)

Biến tần LS SV022IC5-1, 2.2KW, Input 1P (200 ~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,664,900 VNĐ
Biến tần LS SV015IG5A-4, 1.5KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV015IG5A-4, 1.5KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,094,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,823,200 VNĐ
Biến tần LS SV008IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Biến tần LS SV008IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,940,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0008H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,114,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,231,900 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,385,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS (1 pha, 200V-240V)

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS (1 pha, 200V-240V)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,664,900 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0015S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,734,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,564,000 VNĐ
Biến tần LS SV008IG5A-2, 0.75KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Biến tần LS SV008IG5A-2, 0.75KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,689,200 VNĐ
Biến tần LS SV004IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Biến tần LS SV004IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,737,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,207,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,220,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0015S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,301,100 VNĐ
Biến tần LS SV040IG5A-2, 4KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Biến tần LS SV040IG5A-2, 4KW, Input 3P (200 ~230VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,058,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0015S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,709,800 VNĐ
Biến tần LS SV022IG5A-4, 2.2KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV022IG5A-4, 2.2KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,523,500 VNĐ
Biến tần LS SV008IG5A-4, 0.75KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV008IG5A-4, 0.75KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,818,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,988,900 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0015H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,552,200 VNĐ
Biến tần LS SV040IG5A-4, 4KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV040IG5A-4, 4KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,525,120 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0037H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,556,600 VNĐ
Biến tần LS iS7, SV0008iS7-4NO (3P 380V, 0.75kW)

Biến tần LS iS7, SV0008iS7-4NO (3P 380V, 0.75kW)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,637,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0037S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,030,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0040S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0040S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,030,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0040S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0040S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,876,200 VNĐ
Biến tần LS iS7, SV0015iS7-4NO (3P 380V, 1.5kW)

Biến tần LS iS7, SV0015iS7-4NO (3P 380V, 1.5kW)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,896,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0037S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,876,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0008H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,349,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0022H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,908,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0015H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,382,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0037H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,475,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0022H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,941,000 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,608,900 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,969,700 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bien-tan-ls,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111