HOME » MIN » Bộ cách ly (Isolator) (44) 68

BỘ CÁCH LY (ISOLATOR)

Bộ cách ly Fairview SFI1722S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,2 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1722S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1317N (N Female,20 dB, 135-175 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1317N (N Female,20 dB, 135-175 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3340N (N Female,20 dB, 330-403 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3340N (N Female,20 dB, 330-403 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI4552N (N Female,20 dB, 450-520 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI4552N (N Female,20 dB, 450-520 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0210 (SMA Female,12 dB, 2-10 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0210 (SMA Female,12 dB, 2-10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0206S (SMA Female,13 dB, 2-6 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0206S (SMA Female,13 dB, 2-6 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0418 (SMA Female,15 dB, 4-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0418 (SMA Female,15 dB, 4-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0820M (SMA Female,15 dB, 8-20 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0820M (SMA Female,15 dB, 8-20 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0818 (SMA Female,16 dB, 8-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0818 (SMA Female,16 dB, 8-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1826 (SMA Female,17 dB, 18-26 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1826 (SMA Female,17 dB, 18-26 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3512 (SMA Female,17 dB, 3,5-12,8 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3512 (SMA Female,17 dB, 3,5-12,8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1722N (N Female,17 dB,1.7-2.2 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1722N (N Female,17 dB,1.7-2.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1724S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,4 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1724S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI2040 (SMA Female,18 dB, 2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI2040 (SMA Female,18 dB, 2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1822 (SMA Female,20 dB, 17,3-22 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1822 (SMA Female,20 dB, 17,3-22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3340S (SMA Female,20 dB, 330-403 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3340S (SMA Female,20 dB, 330-403 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI4552S (SMA Female,20 dB, 450-520 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI4552S (SMA Female,20 dB, 450-520 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0618S (SMA ,12 dB, 6-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0618S (SMA ,12 dB, 6-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Sứ tách điện cực (3 cực) Omron F03-14 3P

Sứ tách điện cực (3 cực) Omron F03-14 3P

Thương hiệu: khac
Giá: Liên hệ
Công Tắc Dòng Chảy Honeywel WFS-1001-H

Công Tắc Dòng Chảy Honeywel WFS-1001-H

Thương hiệu: khac
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1001 (N Female,18 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1001 (N Female,18 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1011 (SMA Female,20 dB,11-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1011 (SMA Female,20 dB,11-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1021 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1021 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1020 (N Female,36 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1020 (N Female,36 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1016 (N Female,40 dB,1.7-2.2 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1016 (N Female,40 dB,1.7-2.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1018 (N Female,40 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1018 (N Female,40 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1022 (N Female,40 dB,7-12.4 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1022 (N Female,40 dB,7-12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1023 (SMA Female,32 dB,8-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1023 (SMA Female,32 dB,8-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1013 (SMA Female,36 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1013 (SMA Female,36 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1019 (SMA Female,36 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1019 (SMA Female,36 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1015 (SMA Female,40 dB,1,7-2,2GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1015 (SMA Female,40 dB,1,7-2,2GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1024 (SMA Female,40 dB,11-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1024 (SMA Female,40 dB,11-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1017 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1017 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1014 (N Female,36 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1014 (N Female,36 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1007 (N Female,18 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1007 (N Female,18 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1005 (N Female,20 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1005 (N Female,20 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1000 (SMA Female,18 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1000 (SMA Female,18 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1006 (SMA Female,18 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1006 (SMA Female,18 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1002 (SMA Female,20 dB,1,7-2,2 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1002 (SMA Female,20 dB,1,7-2,2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1020 (SMA Female,17 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1020 (SMA Female,17 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3846S (SMA Female,20 dB,380-460 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3846S (SMA Female,20 dB,380-460 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI6996S (SMA Female,18 dB,698-960 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI6996S (SMA Female,18 dB,698-960 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI2640 (2,92 mm Female,14 dB,26,5-40 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI2640 (2,92 mm Female,14 dB,26,5-40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI2731 (2,92 mm Female,20 dB,27-31 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI2731 (2,92 mm Female,20 dB,27-31 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bo-cach-ly-isolator,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111