HOME » MIN » Bộ cách ly (Isolator) FAIRVIEWMICROWAVE (42) 72

BỘ CÁCH LY (ISOLATOR) FAIRVIEWMICROWAVE CHÍNH HÃNG

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1014 (N Female,36 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1014 (N Female,36 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1020 (N Female,36 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1020 (N Female,36 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1016 (N Female,40 dB,1.7-2.2 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1016 (N Female,40 dB,1.7-2.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1018 (N Female,40 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1018 (N Female,40 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1022 (N Female,40 dB,7-12.4 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1022 (N Female,40 dB,7-12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1023 (SMA Female,32 dB,8-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1023 (SMA Female,32 dB,8-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1013 (SMA Female,36 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1013 (SMA Female,36 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1019 (SMA Female,36 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1019 (SMA Female,36 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1015 (SMA Female,40 dB,1,7-2,2GHz)

Bộ cách ly Fairview Microwave FMIR1015 (SMA Female,40 dB,1,7-2,2GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1024 (SMA Female,40 dB,11-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1024 (SMA Female,40 dB,11-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1017 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1017 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1021 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1021 (SMA Female,40 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1007 (N Female,18 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1007 (N Female,18 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1005 (N Female,20 dB,2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1005 (N Female,20 dB,2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1000 (SMA Female,18 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1000 (SMA Female,18 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1006 (SMA Female,18 dB,4-8 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1006 (SMA Female,18 dB,4-8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1002 (SMA Female,20 dB,1,7-2,2 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1002 (SMA Female,20 dB,1,7-2,2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1020 (SMA Female,17 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1020 (SMA Female,17 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3846S (SMA Female,20 dB,380-460 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3846S (SMA Female,20 dB,380-460 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI6996S (SMA Female,18 dB,698-960 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI6996S (SMA Female,18 dB,698-960 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI2640 (2,92 mm Female,14 dB,26,5-40 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI2640 (2,92 mm Female,14 dB,26,5-40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI2731 (2,92 mm Female,20 dB,27-31 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI2731 (2,92 mm Female,20 dB,27-31 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1722N (N Female,17 dB,1.7-2.2 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1722N (N Female,17 dB,1.7-2.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1317N (N Female,20 dB, 135-175 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1317N (N Female,20 dB, 135-175 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3340N (N Female,20 dB, 330-403 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3340N (N Female,20 dB, 330-403 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI4552N (N Female,20 dB, 450-520 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI4552N (N Female,20 dB, 450-520 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0210 (SMA Female,12 dB, 2-10 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0210 (SMA Female,12 dB, 2-10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0206S (SMA Female,13 dB, 2-6 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0206S (SMA Female,13 dB, 2-6 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0418 (SMA Female,15 dB, 4-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0418 (SMA Female,15 dB, 4-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0820M (SMA Female,15 dB, 8-20 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0820M (SMA Female,15 dB, 8-20 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0818 (SMA Female,16 dB, 8-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0818 (SMA Female,16 dB, 8-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1826 (SMA Female,17 dB, 18-26 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1826 (SMA Female,17 dB, 18-26 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3512 (SMA Female,17 dB, 3,5-12,8 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3512 (SMA Female,17 dB, 3,5-12,8 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1722S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,2 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1722S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1724S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,4 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1724S (SMA Female,18 dB, 1,7-2,4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI2040 (SMA Female,18 dB, 2-4 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI2040 (SMA Female,18 dB, 2-4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI1822 (SMA Female,20 dB, 17,3-22 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI1822 (SMA Female,20 dB, 17,3-22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI3340S (SMA Female,20 dB, 330-403 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI3340S (SMA Female,20 dB, 330-403 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI4552S (SMA Female,20 dB, 450-520 MHz)

Bộ cách ly Fairview SFI4552S (SMA Female,20 dB, 450-520 MHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview SFI0618S (SMA ,12 dB, 6-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview SFI0618S (SMA ,12 dB, 6-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1001 (N Female,18 dB,1-2 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1001 (N Female,18 dB,1-2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ cách ly Fairview FMIR1011 (SMA Female,20 dB,11-18 GHz)

Bộ cách ly Fairview FMIR1011 (SMA Female,20 dB,11-18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Bộ cách ly (Isolator) FAIRVIEWMICROWAVE GIÁ RẺ

Công ty DBK chuyên bán Bộ cách ly (Isolator) FAIRVIEWMICROWAVE với giá rẻ nhất, thiết bị luôn chính hãng, đa dạng kiểu dáng, thiết bị tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK.VN mong muốn bán được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá phải chăng trên thị trường. Dụng cụ của DBK.VN cung cấp đều có rất phong phú và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại đúng yêu cầu.

Ưu điểm khi mua các dụng cụ Bộ cách ly (Isolator) FAIRVIEWMICROWAVE tại DBK:

- Giá mặt hàng Bộ cách ly (Isolator) FAIRVIEWMICROWAVE mà DBK.VN phân phối luôn tốt  nhất thị trường.

- Sản phẩm đa dạng kiểu dáng và hãng.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi trả tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bo-cach-ly-isolator/fairviewmicrowave,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111