HOME » MIN » Cân đếm (55) 99

CÂN ĐẾM

Cân đếm KERN CFS 15K0.2 (15kg/0.2g)

Cân đếm KERN CFS 15K0.2 (15kg/0.2g)

Thương hiệu: kern
Giá: 8,019,003 VNĐ
Cân đếm KERN CPB 15K0.2N (15.000g/0,2)

Cân đếm KERN CPB 15K0.2N (15.000g/0,2)

Thương hiệu: kern
Giá: 6,682,503 VNĐ
Cân đếm CXB 3K0.2 (3kg/0,2)

Cân đếm CXB 3K0.2 (3kg/0,2)

Thương hiệu: kern
Giá: 6,831,003 VNĐ
Cân đếm KERN CFS 30K0.5 (30kg/0.5g)

Cân đếm KERN CFS 30K0.5 (30kg/0.5g)

Thương hiệu: kern
Giá: 8,019,003 VNĐ
Cân đếm KERN CFS 3K-5 (3kg/0.01g)

Cân đếm KERN CFS 3K-5 (3kg/0.01g)

Thương hiệu: kern
Giá: 9,207,004 VNĐ
Cân đếm KERN CPB 30K0.5N (30kg/0.5g)

Cân đếm KERN CPB 30K0.5N (30kg/0.5g)

Thương hiệu: kern
Giá: 6,682,503 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 360-3 (0.36kg/0.001g)

Cân đếm KERN CKE 360-3 (0.36kg/0.001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 9,207,004 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 2000-2 (2kg/0.01g)

Cân đếm KERN CKE 2000-2 (2kg/0.01g)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,395,004 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 3600-2 (3.6kg/0.01g)

Cân đếm KERN CKE 3600-2 (3.6kg/0.01g)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,989,005 VNĐ
Cân đếm KERN CPB 6K0.1N (6kg/0.1g)

Cân đếm KERN CPB 6K0.1N (6kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 6,682,503 VNĐ
Cân đếm KERN IFS 10K-4 (6kg/100mg, 15kg/200mg)

Cân đếm KERN IFS 10K-4 (6kg/100mg, 15kg/200mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 12,028,505 VNĐ
Cân đếm KERN CDS 16K0.1 (16kg/0.1g)

Cân đếm KERN CDS 16K0.1 (16kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 13,662,006 VNĐ
Cân đếm KERN CFS 300-3 (0.3kg/0.001g)

Cân đếm KERN CFS 300-3 (0.3kg/0.001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,692,005 VNĐ
Cân đếm KERN CDS 15K0.05 (15kg/0.05g)

Cân đếm KERN CDS 15K0.05 (15kg/0.05g)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,553,006 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 16K0.1 (16kg/0.1g)

Cân đếm KERN CKE 16K0.1 (16kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,256,006 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 65K0.5 (65kg/0.5g)

Cân đếm KERN CKE 65K0.5 (65kg/0.5g)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,850,006 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 60K0.1 (60kg/100mg)

Cân đếm KERN CCS 60K0.1 (60kg/100mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,701,506 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 8K0.05 (8kg/0.05g)

Cân đếm KERN CKE 8K0.05 (8kg/0.05g)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,256,006 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 30K0.1 (30kg/100mg,)

Cân đếm KERN CCS 30K0.1 (30kg/100mg,)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,553,006 VNĐ
Cân đếm KERN CDS 30K0.1 (30kg/0.1g)

Cân đếm KERN CDS 30K0.1 (30kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,632,007 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 65K0.2 (65kg/0.2g)

Cân đếm KERN CKE 65K0.2 (65kg/0.2g)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,038,007 VNĐ
Cân đếm KERN CDS 36K0.2L (36kg/0.2g)

Cân đếm KERN CDS 36K0.2L (36kg/0.2g)

Thương hiệu: kern
Giá: 21,087,009 VNĐ
Cân đếm KERN CDS 4K0.02 (4kg/0.02g)

Cân đếm KERN CDS 4K0.02 (4kg/0.02g)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,632,007 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 150K0.1L (15kg/10mg)

Cân đếm KERN CCS 150K0.1L (15kg/10mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,038,007 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 60K0.01 (60kg/10mg)

Cân đếm KERN CCS 60K0.01 (60kg/10mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,038,007 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 10K-6 (15kg/1mg)

Cân đếm KERN CCS 10K-6 (15kg/1mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 21,087,009 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 16K0.05 (16kg/0.05g)

Cân đếm KERN CKE 16K0.05 (16kg/0.05g)

Thương hiệu: kern
Giá: 17,523,007 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 6K-6 (6kg/1mg)

Cân đếm KERN CCS 6K-6 (6kg/1mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 19,899,008 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 150K0.01 (15kg/10mg)

Cân đếm KERN CCS 150K0.01 (15kg/10mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 20,493,009 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 60K0.1L (60kg/100mg)

Cân đếm KERN CCS 60K0.1L (60kg/100mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,929,007 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 30K0.01 (30kg/10mg)

Cân đếm KERN CCS 30K0.01 (30kg/10mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,038,007 VNĐ
Cân đếm KERN CDS 30K0.1L (30kg/0.1g)

Cân đếm KERN CDS 30K0.1L (30kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 21,087,009 VNĐ
Cân đếm KERN CKE 6K0.02 (6kg/0.02g)

Cân đếm KERN CKE 6K0.02 (6kg/0.02g)

Thương hiệu: kern
Giá: 15,444,007 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 300K0.1 (300kg/100mg)

Cân đếm KERN CCS 300K0.1 (300kg/100mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 23,166,010 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 300K0.01 (300kg/10mg)

Cân đếm KERN CCS 300K0.01 (300kg/10mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 25,542,011 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 150K0.1 (15kg/10mg)

Cân đếm KERN CCS 150K0.1 (15kg/10mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 25,542,011 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 150K0.01L (150kg/10mg)

Cân đếm KERN CCS 150K0.01L (150kg/10mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 25,542,011 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 1T-1 (115kg/100mg, 1000x1000x80mm)

Cân đếm KERN CCS 1T-1 (115kg/100mg, 1000x1000x80mm)

Thương hiệu: kern
Giá: 42,471,018 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 1T-1U (115kg/100mg, 840x11190x90mm)

Cân đếm KERN CCS 1T-1U (115kg/100mg, 840x11190x90mm)

Thương hiệu: kern
Giá: 42,471,018 VNĐ
Cân đếm KERN CCS 1T-1L (115kg/100mg, 1500x1250x80)

Cân đếm KERN CCS 1T-1L (115kg/100mg, 1500x1250x80)

Thương hiệu: kern
Giá: 55,836,024 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/can-dem,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111