HOME » MIN » Đầu nối dài (Conector) (112) 158

ĐẦU NỐI DÀI (CONECTOR)

Đầu nối dài Fairview SC4823 (HN Male ,10 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC4823 (HN Male ,10 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6043 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6043 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6037 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6037 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6039 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6039 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6041 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6041 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6045 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6045 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6031 (BNC Male , 3Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6031 (BNC Male , 3Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6023 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6023 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6024 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6024 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6029 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6029 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6031-Crimp (BNC Male ,3 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6031-Crimp (BNC Male ,3 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6025 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6025 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC4819 (HN Female ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC4819 (HN Female ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6042 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6042 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC4821 (HN Male ,6 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC4821 (HN Male ,6 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview FMCN1092 (HN Male ,3 Ghz)

Đầu nối dài Fairview FMCN1092 (HN Male ,3 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/01-0005 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/01-0005 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/01-0501 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/01-0501 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/01-0503 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/01-0503 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview  M39012/02-0503 (N Female ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/02-0503 (N Female ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/04-0002 (N Female ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/04-0002 (N Female ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/05-0101 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/05-0101 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/16-0101 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/16-0101 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/16-0102 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/16-0102 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview FMCN1207 (BMA Jack,Cáp  RG405, .086 SR, RG405)

Đầu nối dài Fairview FMCN1207 (BMA Jack,Cáp RG405, .086 SR, RG405)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5882 (Female Cáp RG405 ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SC5882 (Female Cáp RG405 ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5881 (Female Cáp 047 SR ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SC5881 (Female Cáp 047 SR ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC185-0355 (Male Cáp 047 SR ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SMC185-0355 (Male Cáp 047 SR ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5880 (Male Cáp 047SR ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SC5880 (Male Cáp 047SR ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5563 (Female 10-32)

Đầu nối dài Fairview SC5563 (Female 10-32)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5860 (Female, Cáp RG405 2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SC5860 (Female, Cáp RG405 2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC24-047M (Male, Cáp 047SR ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC24-047M (Male, Cáp 047SR ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC24-141M (Male, Cáp RG402 ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC24-141M (Male, Cáp RG402 ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC024-0871 (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC024-0871 (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC24-085M (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC24-085M (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview FMCN1239 (BMA Jack)

Đầu nối dài Fairview FMCN1239 (BMA Jack)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6015 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6015 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6017 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6017 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6262 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6262 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6261 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6261 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6005 (BNC Female , 3Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6005 (BNC Female , 3Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6006 (BNC Female , 3Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6006 (BNC Female , 3Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6002 (BNC Female , 2 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6002 (BNC Female , 2 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6013 (BNC Female , 4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6013 (BNC Female , 4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6202 (BNC Female , 4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6202 (BNC Female , 4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6003 (BNC Female , 2 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6003 (BNC Female , 2 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dau-noi-dai-conector,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111