HOME » MIN » Đầu nối dài (Conector) FAIRVIEWMICROWAVE (112) 169

ĐẦU NỐI DÀI (CONECTOR) FAIRVIEWMICROWAVE CHÍNH HÃNG

Đầu nối dài Fairview FMCN1239 (BMA Jack)

Đầu nối dài Fairview FMCN1239 (BMA Jack)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5882 (Female Cáp RG405 ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SC5882 (Female Cáp RG405 ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5881 (Female Cáp 047 SR ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SC5881 (Female Cáp 047 SR ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC185-0355 (Male Cáp 047 SR ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SMC185-0355 (Male Cáp 047 SR ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5880 (Male Cáp 047SR ,1,85mm)

Đầu nối dài Fairview SC5880 (Male Cáp 047SR ,1,85mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5563 (Female 10-32)

Đầu nối dài Fairview SC5563 (Female 10-32)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC5860 (Female, Cáp RG405 2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SC5860 (Female, Cáp RG405 2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC24-047M (Male, Cáp 047SR ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC24-047M (Male, Cáp 047SR ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC24-141M (Male, Cáp RG402 ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC24-141M (Male, Cáp RG402 ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC024-0871 (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC024-0871 (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SMC24-085M (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Đầu nối dài Fairview SMC24-085M (Male, Cáp RG405 ,2,4 mm)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6015 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6015 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6017 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6017 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6262 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6262 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6261 (BNC Female , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6261 (BNC Female , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6005 (BNC Female , 3Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6005 (BNC Female , 3Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6006 (BNC Female , 3Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6006 (BNC Female , 3Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6002 (BNC Female , 2 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6002 (BNC Female , 2 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6013 (BNC Female , 4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6013 (BNC Female , 4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6202 (BNC Female , 4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6202 (BNC Female , 4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6003 (BNC Female , 2 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6003 (BNC Female , 2 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6201 (BNC Female ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6201 (BNC Female ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6042 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6042 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6043 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6043 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6037 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6037 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6039 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6039 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6041 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6041 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6045 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6045 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6031 (BNC Male , 3Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6031 (BNC Male , 3Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6023 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6023 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6024 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6024 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6029 (BNC Male , 4Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6029 (BNC Male , 4Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6031-Crimp (BNC Male ,3 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6031-Crimp (BNC Male ,3 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC6025 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC6025 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC4819 (HN Female ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC4819 (HN Female ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC4823 (HN Male ,10 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC4823 (HN Male ,10 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview SC4821 (HN Male ,6 Ghz)

Đầu nối dài Fairview SC4821 (HN Male ,6 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview FMCN1092 (HN Male ,3 Ghz)

Đầu nối dài Fairview FMCN1092 (HN Male ,3 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/01-0005 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/01-0005 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/01-0501 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/01-0501 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/01-0503 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/01-0503 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview  M39012/02-0503 (N Female ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/02-0503 (N Female ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/04-0002 (N Female ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/04-0002 (N Female ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/05-0101 (N Male ,11 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/05-0101 (N Male ,11 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/16-0101 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/16-0101 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Đầu nối dài Fairview M39012/16-0102 (BNC Male ,4 Ghz)

Đầu nối dài Fairview M39012/16-0102 (BNC Male ,4 Ghz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Đầu nối dài (Conector) FAIRVIEWMICROWAVE GIÁ RẺ

Chúng tôi chuyên phân phối Đầu nối dài (Conector) FAIRVIEWMICROWAVE với giá phải chăng, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, mặt hàng tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn cung cấp được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá thấp nhất trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi cung cấp đều có rất nhiều loại và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại vừa ý nhất.

Vì sao đặt hàng các dụng cụ Đầu nối dài (Conector) FAIRVIEWMICROWAVE tại DBK.VN:

- Giá mặt hàng Đầu nối dài (Conector) FAIRVIEWMICROWAVE mà Công ty DBK phân phối luôn hợp lý nhất thị trường.

- Thiết bị nhiều chủng loại và nhà sản xuất.

- Mặt hàng luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dau-noi-dai-conector/fairviewmicrowave,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111