HOME » DỤNG CỤ CẦM TAY » ĐẦU TUÝP 1/2 INCH SATA (208) 2,338

ĐẦU TUÝP 1/2 INCH SATA CHÍNH HÃNG

Đầu tuýp 6PT. 1/4 kích cỡ 1/2- 11110

Đầu tuýp 6PT. 1/4" kích cỡ 1/2"- 11110

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/4 kích cỡ 1/2- 11209

Đầu tuýp 6PT. 1/4" kích cỡ 1/2"- 11209

Thương hiệu: sata
Giá: 38,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 1/2- 12105

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 1/2"- 12105

Thương hiệu: sata
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 1/2- 12203

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 1/2"- 12203

Thương hiệu: sata
Giá: 48,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 5/16- 13101

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 5/16"- 13101

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 3/8- 13102

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 3/8"- 13102

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 7/16- 13103

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 7/16"- 13103

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1/2- 13104

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1/2"- 13104

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 9/16- 13105

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 9/16"- 13105

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 5/8- 13106

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 5/8"- 13106

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 11/16- 13107

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 11/16"- 13107

Thương hiệu: sata
Giá: 36,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 3/4- 13108

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 3/4"- 13108

Thương hiệu: sata
Giá: 42,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 11/16- 13109

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 11/16"- 13109

Thương hiệu: sata
Giá: 45,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 7/8- 13110

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 7/8"- 13110

Thương hiệu: sata
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 15/16- 13111

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 15/16"- 13111

Thương hiệu: sata
Giá: 56,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1- 13112

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1"- 13112

Thương hiệu: sata
Giá: 72,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1-1/16- 13113

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1-1/16"- 13113

Thương hiệu: sata
Giá: 75,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1-1/8- 13114

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1-1/8"- 13114

Thương hiệu: sata
Giá: 81,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1-1/4- 13115

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1-1/4"- 13115

Thương hiệu: sata
Giá: 90,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 3/8- 13201

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 3/8"- 13201

Thương hiệu: sata
Giá: 59,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 7/16- 13202

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 7/16"- 13202

Thương hiệu: sata
Giá: 59,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1/2- 13203

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1/2"- 13203

Thương hiệu: sata
Giá: 59,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 9/16- 13204

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 9/16"- 13204

Thương hiệu: sata
Giá: 59,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 5/8- 13205

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 5/8"- 13205

Thương hiệu: sata
Giá: 59,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 11/16- 13206

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 11/16"- 13206

Thương hiệu: sata
Giá: 63,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 3/4- 13207

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 3/4"- 13207

Thương hiệu: sata
Giá: 68,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 13/16- 13208

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 13/16"- 13208

Thương hiệu: sata
Giá: 74,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 7/8- 13209

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 7/8"- 13209

Thương hiệu: sata
Giá: 87,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 15/16- 13210

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 15/16"- 13210

Thương hiệu: sata
Giá: 93,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1- 13211

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1"- 13211

Thương hiệu: sata
Giá: 119,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1-1/16- 13212

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1-1/16"- 13212

Thương hiệu: sata
Giá: 134,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1-1/8- 13213

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1-1/8"- 13213

Thương hiệu: sata
Giá: 146,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 1/2 kích cỡ 1-1/4- 13214

Đầu tuýp 6PT. 1/2" kích cỡ 1-1/4"- 13214

Thương hiệu: sata
Giá: 162,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 8mm 1/2- 13319

Đầu tuýp 6PT. 8mm 1/2"- 13319

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 9mm 1/2- 13320

Đầu tuýp 6PT. 9mm 1/2"- 13320

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 10mm 1/2- 13301

Đầu tuýp 6PT. 10mm 1/2"- 13301

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 11mm 1/2- 13302

Đầu tuýp 6PT. 11mm 1/2"- 13302

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 12mm 1/2- 13303

Đầu tuýp 6PT. 12mm 1/2"- 13303

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 13mm 1/2- 13304

Đầu tuýp 6PT. 13mm 1/2"- 13304

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 14mm 1/2- 13305

Đầu tuýp 6PT. 14mm 1/2"- 13305

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 15mm 1/2- 13306

Đầu tuýp 6PT. 15mm 1/2"- 13306

Thương hiệu: sata
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 16mm 1/2- 13307

Đầu tuýp 6PT. 16mm 1/2"- 13307

Thương hiệu: sata
Giá: 36,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 17mm 1/2- 13308

Đầu tuýp 6PT. 17mm 1/2"- 13308

Thương hiệu: sata
Giá: 38,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 18mm 1/2- 13309

Đầu tuýp 6PT. 18mm 1/2"- 13309

Thương hiệu: sata
Giá: 41,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 19mm 1/2- 13310

Đầu tuýp 6PT. 19mm 1/2"- 13310

Thương hiệu: sata
Giá: 42,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 20mm 1/2- 13311

Đầu tuýp 6PT. 20mm 1/2"- 13311

Thương hiệu: sata
Giá: 44,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 21mm 1/2- 13312

Đầu tuýp 6PT. 21mm 1/2"- 13312

Thương hiệu: sata
Giá: 45,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 22mm 1/2- 13313

Đầu tuýp 6PT. 22mm 1/2"- 13313

Thương hiệu: sata
Giá: 45,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN ĐẦU TUÝP 1/2 INCH SATA GIÁ RẺ

Chúng tôi chuyên bán ĐẦU TUÝP 1/2 INCH SATA với giá tốt, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng kiểu dáng, dụng cụ có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn cung cấp được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá rẻ nhất trên thị trường. Thiết bị của DBK.VN bán đều có rất phong phú và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại vừa ý nhất.

Ưu điểm khi lựa chọn các thiết bị ĐẦU TUÝP 1/2 INCH SATA tại DBK.VN:

- Giá thiết bị ĐẦU TUÝP 1/2 INCH SATA mà Công ty DBK bán luôn tốt  nhất thị trường.

- Dụng cụ nhiều mẫu mã và hãng.

- Mặt hàng luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dau-tuyp-1-2-inch/sata,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111