HOME » DỤNG CỤ CẦM TAY » ĐẦU TUÝP 3/8 INCH (238) 2,074

ĐẦU TUÝP 3/8 INCH

Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 5/16- 12102

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 5/16"- 12102

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 3/8- 12103

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 3/8"- 12103

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 7/16- 12104

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 7/16"- 12104

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 6mm 3/8- 12301

Đầu tuýp 6PT. 6mm 3/8"- 12301

Thương hiệu: sata
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 7mm 3/8- 12302

Đầu tuýp 6PT. 7mm 3/8"- 12302

Thương hiệu: sata
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 8mm 3/8- 12303

Đầu tuýp 6PT. 8mm 3/8"- 12303

Thương hiệu: sata
Giá: 23,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 9mm 3/8- 12304

Đầu tuýp 6PT. 9mm 3/8"- 12304

Thương hiệu: sata
Giá: 23,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 9/16- 12106

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 9/16"- 12106

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 10mm 3/8- 12305

Đầu tuýp 6PT. 10mm 3/8"- 12305

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 11mm 3/8- 12306

Đầu tuýp 6PT. 11mm 3/8"- 12306

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 12mm 3/8- 12307

Đầu tuýp 6PT. 12mm 3/8"- 12307

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 13mm 3/8- 12308

Đầu tuýp 6PT. 13mm 3/8"- 12308

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E4 - 12701

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E4 - 12701

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E5 - 12702

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E5 - 12702

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E6 - 12703

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E6 - 12703

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E7 - 12704

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E7 - 12704

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E8 - 12705

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E8 - 12705

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E10 - 12706

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E10 - 12706

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E11 - 12707

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E11 - 12707

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E12 - 12708

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E12 - 12708

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 5/8- 12107

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 5/8"- 12107

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 14mm 3/8- 12309

Đầu tuýp 6PT. 14mm 3/8"- 12309

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 15mm 3/8- 12310

Đầu tuýp 6PT. 15mm 3/8"- 12310

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 11/16- 12108

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 11/16"- 12108

Thương hiệu: sata
Giá: 27,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 16mm 3/8- 12311

Đầu tuýp 6PT. 16mm 3/8"- 12311

Thương hiệu: sata
Giá: 29,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 17mm 3/8- 12312

Đầu tuýp 6PT. 17mm 3/8"- 12312

Thương hiệu: sata
Giá: 29,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-10- 22101

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-10- 22101

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-15 - 22102

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-15 - 22102

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-20 - 22103

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-20 - 22103

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-25 - 22104

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-25 - 22104

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-27 - 22105

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-27 - 22105

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-30 - 22106

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-30 - 22106

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-40 - 22107

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-40 - 22107

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-45 - 22108

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-45 - 22108

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-50 - 22109

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-50 - 22109

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 3mm 3/8 - 22201

Đầu tuýp mũi lục giác 3mm 3/8" - 22201

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 4mm 3/8 - 22202

Đầu tuýp mũi lục giác 4mm 3/8" - 22202

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 5mm 3/8 - 22203

Đầu tuýp mũi lục giác 5mm 3/8" - 22203

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 6mm 3/8 inch  - 22204

Đầu tuýp mũi lục giác 6mm 3/8 inch  - 22204

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 7mm 3/8 - 22205

Đầu tuýp mũi lục giác 7mm 3/8" - 22205

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 8mm 3/8 - 22206

Đầu tuýp mũi lục giác 8mm 3/8" - 22206

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 10mm 3/8 - 22207

Đầu tuýp mũi lục giác 10mm 3/8" - 22207

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi bake #1 3/8 - 22301

Đầu tuýp mũi bake #1 3/8" - 22301

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi bake #2 3/8 - 22302

Đầu tuýp mũi bake #2 3/8" - 22302

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi bake #3 3/8 - 22303

Đầu tuýp mũi bake #3 3/8" - 22303

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi pozi #1 3/8 - 22401

Đầu tuýp mũi pozi #1 3/8" - 22401

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi pozi #2 3/8 - 22402

Đầu tuýp mũi pozi #2 3/8" - 22402

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi pozi #3  3/8 inch  - 22403

Đầu tuýp mũi pozi #3  3/8 inch  - 22403

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN ĐẦU TUÝP 3/8 INCH GIÁ RẺ

khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại đúng yêu cầu.

Tại sao lựa chọn các sản phẩm:

- Giá dụng cụ  DBK Việt Nam cung cấp luôn tốt  nhất thị trường.

.

luôn chính hãng.

.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi trả tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dau-tuyp-3-8-inch,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111