HOME » MIN » Dưỡng đo - Căn lá INSIZE (362) 276

DƯỠNG ĐO - CĂN LÁ INSIZE CHÍNH HÃNG

Căn lá Insize 4602-13A (0.03-0.50 mm)

Căn lá Insize 4602-13A (0.03-0.50 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 305,500 VNĐ
Thước đo khe hở INSIZE 4833-1

Thước đo khe hở INSIZE 4833-1

Thương hiệu: insize
Giá: 282,000 VNĐ
Thước đo khe hở Insize 4833-3

Thước đo khe hở Insize 4833-3

Thương hiệu: insize
Giá: 345,450 VNĐ
Bộ căn lá INSIZE, 4602-28 (0.05-1mm)

Bộ căn lá INSIZE, 4602-28 (0.05-1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 282,000 VNĐ
Thước đo khe hở Insize 4833-4 (45-60mm)

Thước đo khe hở Insize 4833-4 (45-60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 420,650 VNĐ
Căn lá Insize 4602-32 (0.03-1.00 mm)

Căn lá Insize 4602-32 (0.03-1.00 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 470,000 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-11 (M11 x 1.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-11 (M11 x 1.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 602,070 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-10 (M10 x 1.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-10 (M10 x 1.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 598,780 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-6N (NOGO,M6x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-6N (NOGO,M6x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-18 (M18x2.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-18 (M18x2.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-20 (M20x2.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-20 (M20x2.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-16 (M16x2mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-16 (M16x2mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-14 (M14x2mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-14 (M14x2mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-12 (M12x1.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-12 (M12x1.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-7 (M7x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-7 (M7x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-9 (M9x1.25mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-9 (M9x1.25mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-11 (M11x1.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-11 (M11x1.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-22 (M22x2.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-22 (M22x2.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-45 (M45x4.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-45 (M45x4.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,660,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-24 (M24x3mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-24 (M24x3mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,200,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-42 (M42x4.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-42 (M42x4.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,660,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-39 (M39x4mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-39 (M39x4mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-36 (M36x4mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-36 (M36x4mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-33 (M33x3.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-33 (M33x3.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,780,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-30 (M30x3.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-30 (M30x3.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,650,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-27 (M27x3mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-27 (M27x3mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,200,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-48 (M48x5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-48 (M48x5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 3,030,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-52 (M52x5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-52 (M52x5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 3,300,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-60 (M60x5.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-60 (M60x5.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,060,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-7L (M7x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-7L (M7x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8G (M8x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8G (M8x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 900,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8L (M8x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8L (M8x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9G (M9x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9G (M9x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9L (M9x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9L (M9x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9P (M9x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9P (M9x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10P (M10x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10P (M10x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10L (M10x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10L (M10x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10G (M10x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10G (M10x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10Q (M10x1.25mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10Q (M10x1.25mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11P (M11x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11P (M11x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11L (M11x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11L (M11x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11G (M11x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11G (M11x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Dưỡng đo - Căn lá INSIZE GIÁ RẺ

DBK.VN chuyên cung cấp Dưỡng đo - Căn lá INSIZE với giá phù hợp, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng kiểu dáng, dụng cụ tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chúng tôi mong muốn phân phối được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp trên thị trường. Dụng cụ của DBK cung cấp đều có rất đa dạng và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại vừa ý nhất.

Tại sao chọn mua các dụng cụ Dưỡng đo - Căn lá INSIZE tại DBK Việt Nam:

- Giá thiết bị Dưỡng đo - Căn lá INSIZE mà Công ty DBK phân phối luôn hợp lý nhất thị trường.

- Mặt hàng có nhiều kiểu dáng và nhà sản xuất.

- Mặt hàng luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/duong-do-can-la/insize,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111