HOME » MIN » Dưỡng đo - Căn lá (216) 341

DƯỠNG ĐO - CĂN LÁ TRUNG QUỐC

Căn lá Insize 4602-13A (0.03-0.50 mm)

Căn lá Insize 4602-13A (0.03-0.50 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 305,500 VNĐ
Thước đo khe hở INSIZE 4833-1

Thước đo khe hở INSIZE 4833-1

Thương hiệu: insize
Giá: 282,000 VNĐ
Thước đo khe hở Insize 4833-3

Thước đo khe hở Insize 4833-3

Thương hiệu: insize
Giá: 345,450 VNĐ
Bộ căn lá INSIZE, 4602-28 (0.05-1mm)

Bộ căn lá INSIZE, 4602-28 (0.05-1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 282,000 VNĐ
Thước đo khe hở Insize 4833-4 (45-60mm)

Thước đo khe hở Insize 4833-4 (45-60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 420,650 VNĐ
Căn lá Insize 4602-32 (0.03-1.00 mm)

Căn lá Insize 4602-32 (0.03-1.00 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 470,000 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-12 (M12 x 1.75 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-12 (M12 x 1.75 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 684,790 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-11 (M11 x 1.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-11 (M11 x 1.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 602,070 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-10 (M10 x 1.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-10 (M10 x 1.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 598,780 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-6N (NOGO,M6x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-6N (NOGO,M6x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-18 (M18x2.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-18 (M18x2.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-20 (M20x2.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-20 (M20x2.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-16 (M16x2mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-16 (M16x2mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-14 (M14x2mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-14 (M14x2mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-12 (M12x1.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-12 (M12x1.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-7 (M7x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-7 (M7x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-9 (M9x1.25mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-9 (M9x1.25mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-11 (M11x1.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-11 (M11x1.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-22 (M22x2.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-22 (M22x2.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-45 (M45x4.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-45 (M45x4.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,660,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-24 (M24x3mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-24 (M24x3mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,200,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-42 (M42x4.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-42 (M42x4.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,660,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-39 (M39x4mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-39 (M39x4mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-36 (M36x4mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-36 (M36x4mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-33 (M33x3.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-33 (M33x3.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,780,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-30 (M30x3.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-30 (M30x3.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,650,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-27 (M27x3mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-27 (M27x3mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,200,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-48 (M48x5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-48 (M48x5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 3,030,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-52 (M52x5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-52 (M52x5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 3,300,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-60 (M60x5.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4120-60 (M60x5.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,060,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-7L (M7x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-7L (M7x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 850,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8G (M8x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8G (M8x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 900,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8L (M8x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-8L (M8x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9G (M9x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9G (M9x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9L (M9x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9L (M9x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9P (M9x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-9P (M9x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10P (M10x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10P (M10x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10L (M10x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10L (M10x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10G (M10x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10G (M10x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10Q (M10x1.25mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-10Q (M10x1.25mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11P (M11x1mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11P (M11x1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11L (M11x0.75mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11L (M11x0.75mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11G (M11x0.5mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-11G (M11x0.5mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 950,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-14Q (M14x1.25mm)

Dưỡng kiểm tra ren ngoài Insize 4129-14Q (M14x1.25mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,050,000 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4139-39V (M39 x3 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4139-39V (M39 x3 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,192,860 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Dưỡng đo - Căn lá Trung Quốc GIÁ RẺ

DBK.VN chuyên phân phối Dưỡng đo - Căn lá Trung Quốc với giá tốt nhất, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng kiểu dáng, mặt hàng tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty DBK mong muốn cung cấp được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá phải chăng trên thị trường. Dụng cụ của DBK phân phối đều có rất phong phú và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại vừa ý nhất.

Ưu điểm khi đặt mua các mặt hàng Dưỡng đo - Căn lá Trung Quốc tại DBK:

- Giá dụng cụ Dưỡng đo - Căn lá Trung Quốc mà Công ty DBK bán luôn hợp lý nhất thị trường.

- Sản phẩm đa dạng chủng loại và hãng.

- Mặt hàng luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/duong-do-can-la/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111