Hàm Index

Các hàm trong Excel giúp công việc tính toán, thống kê của bạn dễ dàng, nhanh chóng hơn, hàm index không ngoại lệ. Sử dụng này giúp bạn tìm và trả về một giá trị trong bảng hay trong mảng được xác định bởi cột và hàng.

1. Hàm index là gì - Cách sử dụng như thế nào?

Dựa vào đối số đầu tiên trong công thức hàm index, nó được phân loại thành 2 kiểu gồm: Hàm index dạng mảng (hàm index cơ bản) và hàm index dạng tham chiếu (hàm index nâng cao). Cú pháp và cách sử dụng hàm index dạng mảng chi tiết dưới đây.

Cú pháp: =INDEX(array, row_num, [column_num]), trong đó ý nghĩa từng đối số trong hàm như sau:

 • array: Đây là đối số bắt buộc phải xuất hiện trong hàm. Nó thể hiện một phạm vi ô trong trang tính hay một hằng số mảng.    

  • Nếu mảng chỉ có 1 hàng, đối số row_num không cần nhập, chỉ cần nhập column_num thôi.

  • Nếu mảng chỉ có 1 cột, đối số column_num không cần nhập, chỉ nhập row_num thôi.

 • row_num: Số hàng chứa giá trị cần trả về.

 • column_num: Số cột chứa giá trị cần trả về.

Như vậy, dựa vào cú pháp hàm trên có thể thấy hàm index được dùng để lấy một giá trị nhất định trong một bảng hay phạm vi ô trong trang tính, giá trị này được xác định là giao điểm của cột và hàng nào đó. 

Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm index, bạn hãy tham khảo ví dụ dưới đây:

Dùng hàm index, tìm và trả về giá trị của ô thuộc dòng 3, cột 2 trong bảng tổng hợp lương. 

Bạn nhập công thức hàm index như sau:

F3=INDEX(A2:F13,3,2), trong đó:

 • A2:F13: là phạm vi bảng chứa giá trị cần tìm

 • 3: số thứ tự hàng trong bảng chứa giá trị cần tìm

 • 2: số thứ tự cột trong bảng chứa giá trị cần tìm.

Cuối cùng được kết quả như bảng sau:

2. Hàm index nâng cao và cách sử dụng

Không chỉ tìm kiếm giá trị trong một bảng/ mảng giá trị cố định, hàm index còn được sử dụng để trả về giá trị trong một vùng tham chiếu rộng hơn. Hiểu đơn giản, vùng tham chiếu là tập hợp nhiều mảng khác nhau chứa giá trị cần dò tìm. 

Cú pháp hàm index nâng cao như sau:

=INDEX(reference;row_num;[column_num],[area_num])

Trong công thức, các đối số có ý nghĩa như sau:

 • reference: Vùng tham chiếu, kết hợp nhiều mảng với nhau

 • row_num: Chỉ số hàng trong mảng chứa giá trị cần trả về.

 • column_num: Chỉ số cột trong mảng chứa giá trị cần trả về. 

 • area_num: Số thứ tự vùng ô chứa giá trị cần tìm trong vùng tham chiếu. Nếu bỏ qua không điền area_num,  hàm INDEX mặc định vùng 1.

Để hiểu hơn về cách sử dụng, bạn tham khảo ví dụ dưới đây:

Để dễ hình dung, chúng ta cùng xem ví dụ sau.

Tìm giá trị hàng 4, cột 2, mảng thứ 2 trong vùng tham chiếu gồm 2 mảng [A3:E7] (màu trắng) và mảng [A8:E13] (màu hồng).

Sử dụng công thức hàm index nâng cao như sau:

=INDEX((A3:E7;A8:E13);4;2;2), trong đó:

 • A3:E7;A8:E13: Vùng tham chiếu gồm 2 mảng, mảng thứ nhất là A3:E7, mảng thứ 2 là A8:E13.

 • 4: Số thứ tự hàng trong mảng chứa giá trị cần tìm.

 • 2: Số thứ tự cột trong chứa giá trị cần tìm.

 • 2: Số thứ tự mảng trong vùng tham chiếu chứa giá trị cần tìm.

Cuối cùng được kết quả như hình dưới đây:

3. Kết hợp hàm index với hàm match trong Excel

Hàm index là hàm đơn giản, thực tế nó không thường được sử dụng một mình riêng lẻ mà được kết hợp với hàm match. Như vậy, hai hàm này hỗ trợ nhau, phát huy được hết sức mạnh của cả hai. 

Trong cú pháp hàm index có 2 giá trị row_num và column_num, khi kết hợp với match, cú pháp hàm match được thay thế vào 2 vị trí này. Để hiểu hơn về cách kết hợp, bạn hãy tham khảo ví dụ dưới đây:

Tìm chức vụ của nhân viên có mã NV là NV04 trong bảng lương dưới đây:

Bạn sử dụng công thức kết hợp như sau:

=INDEX(A2:F13,MATCH("NV04",B3:B13,0),MATCH("chức vụ",A2:F2,0)), trong đó:

 • A2:F13: Mảng chứa giá trị cần tìm.

 • MATCH("NV04",B3:B13,0): Công thức hàm match tìm số thứ tự hàng trong mảng chứa giá trị “NV04”. Kết quả là dòng 4.

 • MATCH("chức vụ",A2:F2,0): Công thức hàm match tìm số thứ tự cột trong mảng chứa giá trị “NV04”. Kết quả là cột 4.

Cuối cùng hàm trả về kết quả nhân viên có mã số NV04 làm chức vụ "Văn phòng" như hình dưới:

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ chi tiết về cách sử dụng hàm index trong Excel. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và có thể sử dụng tốt hàm index. Mời bạn theo dõi website để cập nhật thêm cách sử dụng các hàm Excel khác nhé!

DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ham-index.html,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111