HOME » MIN » Khớp nối (Couplers) (106) 94

KHỚP NỐI (COUPLERS)

Khớp nối Fairview FMCP1068 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1068 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1025-10 (10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview FMCP1025-10 (10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1025-20 (20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview FMCP1025-20 (20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1057 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1057 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1058 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1058 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1060 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1060 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1061 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1061 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1062 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1062 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1063 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1063 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1064 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1064 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1065 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1065 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1066 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1066 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1067 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1067 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1024-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview FMCP1024-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1069 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1069 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1070 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1070 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1071 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1071 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1072 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1072 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1073 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1073 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1074 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1074 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1075 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1075 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1076 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1076 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  MC0218-10 (10 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview MC0218-10 (10 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview MC0218-20 (20 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview MC0218-20 (20 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1001 ( 50 dB, 20 MHz - 520 MHz )

Khớp nối Fairview FMCP1001 ( 50 dB, 20 MHz - 520 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1015 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Khớp nối Fairview FMCP1015 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1000 ( 50 dB, 2 MHz - 30 MHz )

Khớp nối Fairview FMCP1000 ( 50 dB, 2 MHz - 30 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1003 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Khớp nối Fairview FMCP1003 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1004 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz)

Khớp nối Fairview FMCP1004 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1005 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 500W)

Khớp nối Fairview FMCP1005 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 500W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1006 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 1kW)

Khớp nối Fairview FMCP1006 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 1kW)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1008 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 1 kW)

Khớp nối Fairview FMCP1008 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 1 kW)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1009 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1009 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1010 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 500 W)

Khớp nối Fairview FMCP1010 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 500 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1011 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1011 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1012 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Khớp nối Fairview FMCP1012 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1014 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1014 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1002 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Khớp nối Fairview FMCP1002 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1016 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1016 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1017 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 600 W)

Khớp nối Fairview FMCP1017 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 600 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1018 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 100 W)

Khớp nối Fairview FMCP1018 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 100 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1019 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1019 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1020 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 1 kW)

Khớp nối Fairview FMCP1020 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 1 kW)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1021 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1021 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-10 ( 10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-10 ( 10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-20 ( 20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-20 ( 20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-30 ( 30 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-30 ( 30 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/khop-noi-couplers,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111