HOME » MIN » Khớp nối (Couplers) FAIRVIEWMICROWAVE (106) 95

KHỚP NỐI (COUPLERS) FAIRVIEWMICROWAVE CHÍNH HÃNG

Khớp nối Fairview FMCP1002 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Khớp nối Fairview FMCP1002 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1000 ( 50 dB, 2 MHz - 30 MHz )

Khớp nối Fairview FMCP1000 ( 50 dB, 2 MHz - 30 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1003 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Khớp nối Fairview FMCP1003 ( 50 dB, 20 MHz - 500 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1004 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz)

Khớp nối Fairview FMCP1004 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1005 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 500W)

Khớp nối Fairview FMCP1005 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 500W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1006 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 1kW)

Khớp nối Fairview FMCP1006 ( 50 dB, 20 MHz - 1 GHz, 1kW)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1008 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 1 kW)

Khớp nối Fairview FMCP1008 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 1 kW)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1009 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1009 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1010 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 500 W)

Khớp nối Fairview FMCP1010 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 500 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1011 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1011 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1012 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Khớp nối Fairview FMCP1012 ( 40 dB, 500 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1014 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1014 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1015 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Khớp nối Fairview FMCP1015 ( 40 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 500 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1016 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1016 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1017 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 600 W)

Khớp nối Fairview FMCP1017 ( 40 dB, 800 MHz - 4.2 GHz, 600 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1018 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 100 W)

Khớp nối Fairview FMCP1018 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 100 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1019 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1019 ( 20 dB, 2 GHz - 6 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1020 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 1 kW)

Khớp nối Fairview FMCP1020 ( 40 dB, 100 MHz - 500 MHz, 1 kW)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1021 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1021 ( 50 dB, 80 MHz - 1 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-10 ( 10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-10 ( 10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-20 ( 20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-20 ( 20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-30 ( 30 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-30 ( 30 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1023-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Khớp nối Fairview FMCP1023-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 60 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1024-30 ( 30 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview FMCP1024-30 ( 30 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1024-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview FMCP1024-6 ( 6 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1025-10 (10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview FMCP1025-10 (10 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1025-20 (20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview FMCP1025-20 (20 dB, 800 MHz - 2.5 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1057 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1057 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1058 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1058 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1060 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1060 (6 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1061 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1061 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1062 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1062 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1063 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1063 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1064 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1064 (10 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1065 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1065 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1066 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1066 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1067 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1067 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1068 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1068 (15 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1069 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1069 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1070 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1070 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1071 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1071 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1072 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1072 (20 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1073 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1073 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1074 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1074 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  FMCP1075 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1075 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview FMCP1076 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Khớp nối Fairview FMCP1076 (30 dB, 698 MHz - 2.7 GHz, 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview  MC0218-10 (10 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview MC0218-10 (10 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Khớp nối Fairview MC0218-20 (20 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Khớp nối Fairview MC0218-20 (20 dB, 2 GHz - 18 GHz, 50 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Khớp nối (Couplers) FAIRVIEWMICROWAVE GIÁ RẺ

Chúng tôi chuyên bán Khớp nối (Couplers) FAIRVIEWMICROWAVE với giá rẻ nhất, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng mẫu mã, thiết bị tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK Việt Nam mong muốn cung cấp được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp trên thị trường. Thiết bị của chúng tôi cung cấp đều có rất nhiều loại và thương hiệu khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại phù hợp nhất.

Lý do mua các sản phẩm Khớp nối (Couplers) FAIRVIEWMICROWAVE tại Công ty DBK:

- Giá mặt hàng Khớp nối (Couplers) FAIRVIEWMICROWAVE mà DBK cung cấp luôn hợp lý nhất thị trường.

- Sản phẩm đa dạng kiểu dáng và thương hiệu.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/khop-noi-couplers/fairviewmicrowave,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111