HOME » MIN » Máy siêu âm khuyết tật (77) 116

MÁY SIÊU ÂM KHUYẾT TẬT

Máy siêu âm khuyết tật Huatec TOFD400 (100MHz)

Máy siêu âm khuyết tật Huatec TOFD400 (100MHz)

Thương hiệu: huatec
Giá: 1,004,625 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-45

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-45

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-4M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-4M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-5M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-5M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-80

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-80

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-2M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-2M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-45

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-45

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-60

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-60

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-80

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-80

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-70

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-70

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-80

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-80

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-2M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-2M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-5M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-5M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-45

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-45

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-80

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-80

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-45

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-45

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-60

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-60

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-70

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-70

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-4M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-4M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,209,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-70

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-70

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-60

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-60

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,397,000 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-70

Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-70

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-5M

Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-5M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-4M

Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-4M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-2M-60

Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-2M-60

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-5M-70

Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-5M-70

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-5M-60

Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-5M-60

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-70

Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-70

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-2M-70

Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-2M-70

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-60

Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-60

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-2M

Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-2M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-2M

Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-2M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-4M

Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-4M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-60

Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-60

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-5M

Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-5M

Thương hiệu: huatec
Giá: 2,796,500 VNĐ
Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-100 (1.0~6000mm)

Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-100 (1.0~6000mm)

Thương hiệu: ebp
Giá: 52,875,000 VNĐ
Máy kiểm tra khuyết tật HUATEC FD201B (5000 mm)

Máy kiểm tra khuyết tật HUATEC FD201B (5000 mm)

Thương hiệu: huatec
Giá: 70,500,000 VNĐ
Máy dò khuyết tật ánh sáng UV PCE-UVL 10

Máy dò khuyết tật ánh sáng UV PCE-UVL 10

Thương hiệu: pce
Giá: 34,068,491 VNĐ
Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-300 (0 -10000 mm)

Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-300 (0 -10000 mm)

Thương hiệu: ebp
Giá: 77,550,000 VNĐ
Máy siêu âm khuyết tật  PCE-FD 20 (1~10 MHz)

Máy siêu âm khuyết tật PCE-FD 20 (1~10 MHz)

Thương hiệu: pce
Giá: 81,007,979 VNĐ
Máy siêu âm khuyết tật HUATEC FD201

Máy siêu âm khuyết tật HUATEC FD201

Thương hiệu: huatec
Giá: 105,750,000 VNĐ
Máy siêu âm khuyết tật Huatec FD310 (10000mm)

Máy siêu âm khuyết tật Huatec FD310 (10000mm)

Thương hiệu: huatec
Giá: 126,900,000 VNĐ
Máy siêu âm khuyết tật HUATEC FD350

Máy siêu âm khuyết tật HUATEC FD350

Thương hiệu: huatec
Giá: 141,000,000 VNĐ
Máy siêu âm khuyết tật PCE-USC 20 (0.5~9999 mm)

Máy siêu âm khuyết tật PCE-USC 20 (0.5~9999 mm)

Thương hiệu: pce
Giá: 142,892,464 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-sieu-am-khuyet-tat,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111