MŨI KHOAN ASAKI CHÍNH HÃNG

Mũi khoan sắt & inox 0.5mm Asaki AK-3530

Mũi khoan sắt & inox 0.5mm Asaki AK-3530

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 0.8mm Asaki AK-3531

Mũi khoan sắt & inox 0.8mm Asaki AK-3531

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.0mm Asaki AK-3532

Mũi khoan sắt & inox 1.0mm Asaki AK-3532

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.2mm Asaki AK-3533

Mũi khoan sắt & inox 1.2mm Asaki AK-3533

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.5mm Asaki AK-3534

Mũi khoan sắt & inox 1.5mm Asaki AK-3534

Thương hiệu: asaki
Giá: 7,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.8mm Asaki AK-3535

Mũi khoan sắt & inox 1.8mm Asaki AK-3535

Thương hiệu: asaki
Giá: 7,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 2.0mm Asaki AK-3536

Mũi khoan sắt & inox 2.0mm Asaki AK-3536

Thương hiệu: asaki
Giá: 7,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 2.5mm Asaki AK-3537

Mũi khoan sắt & inox 2.5mm Asaki AK-3537

Thương hiệu: asaki
Giá: 8,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 2.8mm Asaki AK-3538

Mũi khoan sắt & inox 2.8mm Asaki AK-3538

Thương hiệu: asaki
Giá: 9,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.0mm Asaki AK-3539

Mũi khoan sắt & inox 3.0mm Asaki AK-3539

Thương hiệu: asaki
Giá: 9,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.2mm Asaki AK-3540

Mũi khoan sắt & inox 3.2mm Asaki AK-3540

Thương hiệu: asaki
Giá: 9,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.5mm Asaki AK-3541

Mũi khoan sắt & inox 3.5mm Asaki AK-3541

Thương hiệu: asaki
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.8mm Asaki AK-3542

Mũi khoan sắt & inox 3.8mm Asaki AK-3542

Thương hiệu: asaki
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.0mm Asaki AK-3543

Mũi khoan sắt & inox 4.0mm Asaki AK-3543

Thương hiệu: asaki
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.2mm Asaki AK-3544

Mũi khoan sắt & inox 4.2mm Asaki AK-3544

Thương hiệu: asaki
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.5mm Asaki AK-3545

Mũi khoan sắt & inox 4.5mm Asaki AK-3545

Thương hiệu: asaki
Giá: 16,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.8mm Asaki AK-3546

Mũi khoan sắt & inox 4.8mm Asaki AK-3546

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 5.0mm Asaki AK-3547

Mũi khoan sắt & inox 5.0mm Asaki AK-3547

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 5.2mm Asaki AK-3548

Mũi khoan sắt & inox 5.2mm Asaki AK-3548

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 5.5mm Asaki AK-3549

Mũi khoan sắt & inox 5.5mm Asaki AK-3549

Thương hiệu: asaki
Giá: 18,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.0mm Asaki AK-3551

Mũi khoan sắt & inox 6.0mm Asaki AK-3551

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.2mm Asaki AK-3552

Mũi khoan sắt & inox 6.2mm Asaki AK-3552

Thương hiệu: asaki
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.5mm Asaki AK-3553

Mũi khoan sắt & inox 6.5mm Asaki AK-3553

Thương hiệu: asaki
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.8mm Asaki AK-3554

Mũi khoan sắt & inox 6.8mm Asaki AK-3554

Thương hiệu: asaki
Giá: 31,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 7.0mm Asaki AK-3555

Mũi khoan sắt & inox 7.0mm Asaki AK-3555

Thương hiệu: asaki
Giá: 31,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 7.2mm Asaki AK-3556

Mũi khoan sắt & inox 7.2mm Asaki AK-3556

Thương hiệu: asaki
Giá: 36,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 7.5mm Asaki AK-3557

Mũi khoan sắt & inox 7.5mm Asaki AK-3557

Thương hiệu: asaki
Giá: 36,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 8.0mm Asaki AK-3558

Mũi khoan sắt & inox 8.0mm Asaki AK-3558

Thương hiệu: asaki
Giá: 46,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 8.2mm Asaki AK-3559

Mũi khoan sắt & inox 8.2mm Asaki AK-3559

Thương hiệu: asaki
Giá: 52,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 8.5mm Asaki AK-3560

Mũi khoan sắt & inox 8.5mm Asaki AK-3560

Thương hiệu: asaki
Giá: 55,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 9.0mm Asaki AK-3561

Mũi khoan sắt & inox 9.0mm Asaki AK-3561

Thương hiệu: asaki
Giá: 57,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 9.5mm Asaki AK-3562

Mũi khoan sắt & inox 9.5mm Asaki AK-3562

Thương hiệu: asaki
Giá: 66,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 10.0mm Asaki AK-3563

Mũi khoan sắt & inox 10.0mm Asaki AK-3563

Thương hiệu: asaki
Giá: 74,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 10.5mm Asaki AK-3564

Mũi khoan sắt & inox 10.5mm Asaki AK-3564

Thương hiệu: asaki
Giá: 78,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 11.0mm Asaki AK-3565

Mũi khoan sắt & inox 11.0mm Asaki AK-3565

Thương hiệu: asaki
Giá: 88,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 11.5mm Asaki AK-3566

Mũi khoan sắt & inox 11.5mm Asaki AK-3566

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 12.0mm Asaki AK-3567

Mũi khoan sắt & inox 12.0mm Asaki AK-3567

Thương hiệu: asaki
Giá: 104,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 12.5mm Asaki AK-3568

Mũi khoan sắt & inox 12.5mm Asaki AK-3568

Thương hiệu: asaki
Giá: 116,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 13.0mm Asaki AK-3569

Mũi khoan sắt & inox 13.0mm Asaki AK-3569

Thương hiệu: asaki
Giá: 122,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  8 x 110mm Asaki AK-6725

Mũi khoan bê tông đuôi gài 8 x 110mm Asaki AK-6725

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  10 x 110mm Asaki AK-6726

Mũi khoan bê tông đuôi gài 10 x 110mm Asaki AK-6726

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  6 x 160mm Asaki AK-6727

Mũi khoan bê tông đuôi gài 6 x 160mm Asaki AK-6727

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  8 x 160mm Asaki AK-6729

Mũi khoan bê tông đuôi gài 8 x 160mm Asaki AK-6729

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  10 x 160mm Asaki AK-6730

Mũi khoan bê tông đuôi gài 10 x 160mm Asaki AK-6730

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  12 x 160mm Asaki AK-6731

Mũi khoan bê tông đuôi gài 12 x 160mm Asaki AK-6731

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  14 x 160mm Asaki AK-6732

Mũi khoan bê tông đuôi gài 14 x 160mm Asaki AK-6732

Thương hiệu: asaki
Giá: 33,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  16 x 160mm Asaki AK-6733

Mũi khoan bê tông đuôi gài 16 x 160mm Asaki AK-6733

Thương hiệu: asaki
Giá: 33,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  10 x 300mm Asaki AK-6734

Mũi khoan bê tông đuôi gài 10 x 300mm Asaki AK-6734

Thương hiệu: asaki
Giá: 60,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mui-khoan/asaki,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111