MŨI KHOAN TRUNG QUỐC

Mũi khoan sắt & inox 0.5mm Asaki AK-3530

Mũi khoan sắt & inox 0.5mm Asaki AK-3530

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 0.8mm Asaki AK-3531

Mũi khoan sắt & inox 0.8mm Asaki AK-3531

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.0mm Asaki AK-3532

Mũi khoan sắt & inox 1.0mm Asaki AK-3532

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.2mm Asaki AK-3533

Mũi khoan sắt & inox 1.2mm Asaki AK-3533

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.5mm Asaki AK-3534

Mũi khoan sắt & inox 1.5mm Asaki AK-3534

Thương hiệu: asaki
Giá: 7,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 1.8mm Asaki AK-3535

Mũi khoan sắt & inox 1.8mm Asaki AK-3535

Thương hiệu: asaki
Giá: 7,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 2.0mm Asaki AK-3536

Mũi khoan sắt & inox 2.0mm Asaki AK-3536

Thương hiệu: asaki
Giá: 7,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 2.5mm Asaki AK-3537

Mũi khoan sắt & inox 2.5mm Asaki AK-3537

Thương hiệu: asaki
Giá: 8,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 2.8mm Asaki AK-3538

Mũi khoan sắt & inox 2.8mm Asaki AK-3538

Thương hiệu: asaki
Giá: 9,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.0mm Asaki AK-3539

Mũi khoan sắt & inox 3.0mm Asaki AK-3539

Thương hiệu: asaki
Giá: 9,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.2mm Asaki AK-3540

Mũi khoan sắt & inox 3.2mm Asaki AK-3540

Thương hiệu: asaki
Giá: 9,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.5mm Asaki AK-3541

Mũi khoan sắt & inox 3.5mm Asaki AK-3541

Thương hiệu: asaki
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 3.8mm Asaki AK-3542

Mũi khoan sắt & inox 3.8mm Asaki AK-3542

Thương hiệu: asaki
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.0mm Asaki AK-3543

Mũi khoan sắt & inox 4.0mm Asaki AK-3543

Thương hiệu: asaki
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.2mm Asaki AK-3544

Mũi khoan sắt & inox 4.2mm Asaki AK-3544

Thương hiệu: asaki
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.5mm Asaki AK-3545

Mũi khoan sắt & inox 4.5mm Asaki AK-3545

Thương hiệu: asaki
Giá: 16,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 4.8mm Asaki AK-3546

Mũi khoan sắt & inox 4.8mm Asaki AK-3546

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 5.0mm Asaki AK-3547

Mũi khoan sắt & inox 5.0mm Asaki AK-3547

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 5.2mm Asaki AK-3548

Mũi khoan sắt & inox 5.2mm Asaki AK-3548

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 5.5mm Asaki AK-3549

Mũi khoan sắt & inox 5.5mm Asaki AK-3549

Thương hiệu: asaki
Giá: 18,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.0mm Asaki AK-3551

Mũi khoan sắt & inox 6.0mm Asaki AK-3551

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.2mm Asaki AK-3552

Mũi khoan sắt & inox 6.2mm Asaki AK-3552

Thương hiệu: asaki
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.5mm Asaki AK-3553

Mũi khoan sắt & inox 6.5mm Asaki AK-3553

Thương hiệu: asaki
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 6.8mm Asaki AK-3554

Mũi khoan sắt & inox 6.8mm Asaki AK-3554

Thương hiệu: asaki
Giá: 31,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 7.0mm Asaki AK-3555

Mũi khoan sắt & inox 7.0mm Asaki AK-3555

Thương hiệu: asaki
Giá: 31,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 7.2mm Asaki AK-3556

Mũi khoan sắt & inox 7.2mm Asaki AK-3556

Thương hiệu: asaki
Giá: 36,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 7.5mm Asaki AK-3557

Mũi khoan sắt & inox 7.5mm Asaki AK-3557

Thương hiệu: asaki
Giá: 36,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 8.0mm Asaki AK-3558

Mũi khoan sắt & inox 8.0mm Asaki AK-3558

Thương hiệu: asaki
Giá: 46,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 8.2mm Asaki AK-3559

Mũi khoan sắt & inox 8.2mm Asaki AK-3559

Thương hiệu: asaki
Giá: 52,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 8.5mm Asaki AK-3560

Mũi khoan sắt & inox 8.5mm Asaki AK-3560

Thương hiệu: asaki
Giá: 55,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 9.0mm Asaki AK-3561

Mũi khoan sắt & inox 9.0mm Asaki AK-3561

Thương hiệu: asaki
Giá: 57,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 9.5mm Asaki AK-3562

Mũi khoan sắt & inox 9.5mm Asaki AK-3562

Thương hiệu: asaki
Giá: 66,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 10.0mm Asaki AK-3563

Mũi khoan sắt & inox 10.0mm Asaki AK-3563

Thương hiệu: asaki
Giá: 74,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 10.5mm Asaki AK-3564

Mũi khoan sắt & inox 10.5mm Asaki AK-3564

Thương hiệu: asaki
Giá: 78,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 11.0mm Asaki AK-3565

Mũi khoan sắt & inox 11.0mm Asaki AK-3565

Thương hiệu: asaki
Giá: 88,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 11.5mm Asaki AK-3566

Mũi khoan sắt & inox 11.5mm Asaki AK-3566

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 12.0mm Asaki AK-3567

Mũi khoan sắt & inox 12.0mm Asaki AK-3567

Thương hiệu: asaki
Giá: 104,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 12.5mm Asaki AK-3568

Mũi khoan sắt & inox 12.5mm Asaki AK-3568

Thương hiệu: asaki
Giá: 116,000 VNĐ
Mũi khoan sắt & inox 13.0mm Asaki AK-3569

Mũi khoan sắt & inox 13.0mm Asaki AK-3569

Thương hiệu: asaki
Giá: 122,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  8 x 110mm Asaki AK-6725

Mũi khoan bê tông đuôi gài 8 x 110mm Asaki AK-6725

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  10 x 110mm Asaki AK-6726

Mũi khoan bê tông đuôi gài 10 x 110mm Asaki AK-6726

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  6 x 160mm Asaki AK-6727

Mũi khoan bê tông đuôi gài 6 x 160mm Asaki AK-6727

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  8 x 160mm Asaki AK-6729

Mũi khoan bê tông đuôi gài 8 x 160mm Asaki AK-6729

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  10 x 160mm Asaki AK-6730

Mũi khoan bê tông đuôi gài 10 x 160mm Asaki AK-6730

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  12 x 160mm Asaki AK-6731

Mũi khoan bê tông đuôi gài 12 x 160mm Asaki AK-6731

Thương hiệu: asaki
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  14 x 160mm Asaki AK-6732

Mũi khoan bê tông đuôi gài 14 x 160mm Asaki AK-6732

Thương hiệu: asaki
Giá: 33,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  16 x 160mm Asaki AK-6733

Mũi khoan bê tông đuôi gài 16 x 160mm Asaki AK-6733

Thương hiệu: asaki
Giá: 33,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông đuôi gài  10 x 300mm Asaki AK-6734

Mũi khoan bê tông đuôi gài 10 x 300mm Asaki AK-6734

Thương hiệu: asaki
Giá: 60,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Mũi khoan Trung Quốc GIÁ RẺ

DBK chuyên phân phối Mũi khoan Trung Quốc với giá phù hợp, sản phẩm luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, mặt hàng tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK Việt Nam mong muốn cung cấp được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá tốt trên thị trường. Sản phẩm của DBK.VN bán đều có rất nhiều loại và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại phù hợp nhất.

Lý do đặt hàng các thiết bị Mũi khoan Trung Quốc tại Chúng tôi:

- Giá thiết bị Mũi khoan Trung Quốc mà DBK Việt Nam cung cấp luôn tốt  nhất thị trường.

- Thiết bị nhiều mẫu mã và hãng.

- Thiết bị luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mui-khoan/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111