MŨI KHOAN YAMAWA CHÍNH HÃNG

Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D6.0Q

Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D6.0Q

Thương hiệu: yamawa
Giá: 534,000 VNĐ
Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D8.0Q

Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D8.0Q

Thương hiệu: yamawa
Giá: 711,000 VNĐ
Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D010Q

Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D010Q

Thương hiệu: yamawa
Giá: 970,000 VNĐ
Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D012Q

Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D012Q

Thương hiệu: yamawa
Giá: 1,442,000 VNĐ
Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D016Q

Mũi khoan tâm YAMAWA VCS-D016Q

Thương hiệu: yamawa
Giá: 1,933,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE0.5

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE0.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 234,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE1.0

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE1.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 137,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE1.5

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE1.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 109,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE2.0

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE2.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 120,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE2.5

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE2.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 143,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE3.0

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE3.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 143,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE3.0-8

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE3.0-8

Thương hiệu: yamawa
Giá: 153,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE4.0

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE4.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 285,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE5.0-12

Mũi khoan tâm 60 độ YAMAWA CE5.0-12

Thương hiệu: yamawa
Giá: 385,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL1.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL1.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 683,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM1.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM1.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 989,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL1.5

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL1.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 508,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM1.5

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM1.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 807,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL2.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL2.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 550,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM2.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM2.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 833,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL2.5

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL2.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 664,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM2.5

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM2.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 989,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL3.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL3.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 664,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM3.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM3.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 989,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL4.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL4.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 742,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM4.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM4.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 1,067,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL5.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEL5.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 937,000 VNĐ
Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM5.0

Mũi khoan tâm loại dài 60 độ YAMAWA CEM5.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 1,438,000 VNĐ
Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE1.0

Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE1.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 399,000 VNĐ
Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE1.5

Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE1.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 347,000 VNĐ
Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE2.0

Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE2.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 372,000 VNĐ
Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE2.5

Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE2.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 441,000 VNĐ
Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE3.0

Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE3.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 423,000 VNĐ
Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE4.0

Mũi khoan tâm TiN 60 độ YAMAWA VCE4.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 696,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY0.5

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY0.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 246,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY1.0

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY1.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 137,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY1.5

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY1.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 109,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY2.0

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY2.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 120,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY2.5

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY2.5

Thương hiệu: yamawa
Giá: 143,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY3.0-8

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY3.0-8

Thương hiệu: yamawa
Giá: 159,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY4.0

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn thấp YAMAWA CY4.0

Thương hiệu: yamawa
Giá: 285,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY0.5Z

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY0.5Z

Thương hiệu: yamawa
Giá: 321,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY1.0Z

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY1.0Z

Thương hiệu: yamawa
Giá: 168,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY1.5Z

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY1.5Z

Thương hiệu: yamawa
Giá: 134,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY2.0Z

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY2.0Z

Thương hiệu: yamawa
Giá: 148,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY2.5Z

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY2.5Z

Thương hiệu: yamawa
Giá: 176,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY3.0Z

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY3.0Z

Thương hiệu: yamawa
Giá: 176,000 VNĐ
Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY4.0Z

Mũi khoan tâm 60 độ, độ xoắn cao YAMAWA CY4.0Z

Thương hiệu: yamawa
Giá: 351,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mui-khoan/yamawa,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111