HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh DC ≤ 1KW BKPRECISION (56) 229

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH DC ≤ 1KW BKPRECISION CHÍNH HÃNG

Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9206 (10A, 150V, 600W)

Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9206 (10A, 150V, 600W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 39,010,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1671A (0-30V/5A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1671A (0-30V/5A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,898,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1693 (1-15V/60A)

Nguồn một chiều BK Precision 1693 (1-15V/60A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 12,948,500 VNĐ
Bộ nguồn DC lập trình BK Precision 1698B (1~60 V, 0~3.3 A, 200 W)

Bộ nguồn DC lập trình BK Precision 1698B (1~60 V, 0~3.3 A, 200 W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,376,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1743B (0-35V/6A)

Nguồn một chiều BK Precision 1743B (0-35V/6A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 13,771,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 9151 (0-20V/27A)

Nguồn một chiều BK Precision 9151 (0-20V/27A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 46,647,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1787B (0-72V/1.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1787B (0-72V/1.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,739,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1739 (0~30V/1A)

Nguồn một chiều BK Precision 1739 (0~30V/1A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 15,768,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1785B (0-18V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1785B (0-18V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,739,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1696 (0-20V/10A)

Nguồn một chiều BK Precision 1696 (0-20V/10A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,611,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1697 (0-40V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1697 (0-40V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,141,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1627A (0-30V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 1627A (0-30V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,862,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1670A (0-30V/3A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1670A (0-30V/3A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,663,500 VNĐ
Nguồn một chiều DC BK Precision 9111 (60v, 8A)

Nguồn một chiều DC BK Precision 9111 (60v, 8A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,152,000 VNĐ
Nguồn một chiều DC BK Precision 9110 (60v, 5A)

Nguồn một chiều DC BK Precision 9110 (60v, 5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 8,107,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1682A (13.8V/12A)

Nguồn một chiều BK Precision 1682A (13.8V/12A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 3,971,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1666 (0-40V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1666 (0-40V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,956,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1623A (0-60V/1.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1623A (0-60V/1.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,321,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1687B (1-36V/10A)

Nguồn một chiều BK Precision 1687B (1-36V/10A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 8,718,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1688B (1-18V/20A)

Nguồn một chiều BK Precision 1688B (1-18V/20A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 8,718,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1685B (1-60V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1685B (1-60V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 8,718,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1715A (0-60V/2A)

Nguồn một chiều BK Precision 1715A (0-60V/2A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,716,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1651A (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Nguồn một chiều BK Precision 1651A (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 11,562,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1652 (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Nguồn một chiều BK Precision 1652 (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 11,820,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1694 (1-30V/30A)

Nguồn một chiều BK Precision 1694 (1-30V/30A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 12,948,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1786B (0-32V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 1786B (0-32V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,739,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1745A (0~35V/10A)

Nguồn một chiều BK Precision 1745A (0~35V/10A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 18,424,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1762 (2x(0~60V/2A), 2-6.5V/5A )

Nguồn một chiều BK Precision 1762 (2x(0~60V/2A), 2-6.5V/5A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 18,682,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1760A (2x(0~30V/2A), 4-6.5V/5A )

Nguồn một chiều BK Precision 1760A (2x(0~30V/2A), 4-6.5V/5A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 16,638,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1761 (2x(0~35V/3A), 2-6.5V/5A )

Nguồn một chiều BK Precision 1761 (2x(0~35V/3A), 2-6.5V/5A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 17,366,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 9123A (0~30V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 9123A (0~30V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 21,385,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 9122A (0~60V/2.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 9122A (0~60V/2.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 19,716,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 9121A (0-20V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 9121A (0-20V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 18,964,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 9120A (0-32V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 9120A (0-32V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 18,729,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1747 (0-35V/10A hoặc 0-60V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1747 (0-35V/10A hoặc 0-60V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 21,549,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 9152 (0-30V/18A)

Nguồn một chiều BK Precision 9152 (0-30V/18A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 46,647,500 VNĐ
Bộ nguồn một chiều BK Presicion 9132B	(0-60V, 0-3A, 375W)

Bộ nguồn một chiều BK Presicion 9132B (0-60V, 0-3A, 375W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 37,482,500 VNĐ
Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9202 (15A, 60V, 360W)

Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9202 (15A, 60V, 360W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 22,677,500 VNĐ
Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9201 (10A, 60V, 200W)

Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9201 (10A, 60V, 200W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 17,625,000 VNĐ
Bộ nguồn 1 chiều DC BK Precision 1900B (16V, 60A, 960W)

Bộ nguồn 1 chiều DC BK Precision 1900B (16V, 60A, 960W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 16,332,500 VNĐ
Bộ nguồn DC lập trình BK Precision 1696B (1~20 V, 0~10 A, 200 W)

Bộ nguồn DC lập trình BK Precision 1696B (1~20 V, 0~10 A, 200 W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,376,500 VNĐ
Bộ nguồn DC lập trình BK Precision 1697B (1~40 V, 0~5 A, 200 W)

Bộ nguồn DC lập trình BK Precision 1697B (1~40 V, 0~5 A, 200 W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,376,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1730A (0-30V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 1730A (0-30V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 8,601,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1737 (0-30V/3A hoặc 0-60V/2A)

Nguồn một chiều BK Precision 1737 (0-30V/3A hoặc 0-60V/2A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 13,771,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1686A (3-14V/12A)

Nguồn một chiều BK Precision 1686A (3-14V/12A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,063,000 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dc-1kw/bkprecision,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111