HOME » MIN » Ống dẫn sóng (Waveguide) (261) 196

ỐNG DẪN SÓNG (WAVEGUIDE)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1073 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1073 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1047 ( 20 dB, 12.4 GHz -18 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1047 ( 20 dB, 12.4 GHz -18 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1055 ( 20 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1055 ( 20 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1025 ( 30 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1025 ( 30 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1034 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1034 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1007 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1007 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1040 ( 30 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1040 ( 30 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1044 ( 30 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1044 ( 30 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1048 ( 30 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1048 ( 30 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1016 ( 30 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1016 ( 30 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1060 ( 30 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1060 ( 30 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1069 ( 40 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1069 ( 40 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1077 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1077 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1039 ( 20 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1039 ( 20 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1037 ( 40 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1037 ( 40 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1041 ( 40 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1041 ( 40 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1045 ( 40 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1045 ( 40 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1049 ( 40 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1049 ( 40 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1053 ( 40 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1053 ( 40 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1061 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1061 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1057 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1057 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1070 ( 50 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1070 ( 50 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1078 ( 50 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1078 ( 50 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1038 ( 50 dB, 22 GHz - 33 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1038 ( 50 dB, 22 GHz - 33 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-10 ( 10 dB, 75 GHz - 110 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-10 ( 10 dB, 75 GHz - 110 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1026 ( 10 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1026 ( 10 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-10 ( 10 dB, 60 GHz - 90 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-10 ( 10 dB, 60 GHz - 90 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1032 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1032 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1029 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1029 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-10 ( 10 dB, 50 GHz - 75 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-10 ( 10 dB, 50 GHz - 75 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-10 ( 10 dB, 40 GHz - 60 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-10 ( 10 dB, 40 GHz - 60 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1005 ( 10 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1005 ( 10 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1014 ( 10 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1014 ( 10 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1020 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1020 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-20 ( 20 dB, 75 GHz -110 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-20 ( 20 dB, 75 GHz -110 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1027 ( 20 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1027 ( 20 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-20 ( 20 dB, 60 GHz - 90 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-20 ( 20 dB, 60 GHz - 90 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1033 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1033 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1071 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1071 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-20 ( 20 dB, 50 GHz - 75 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-20 ( 20 dB, 50 GHz - 75 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-20 ( 20 dB, 40 GHz - 60 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-20 ( 20 dB, 40 GHz - 60 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW22HC001-20 ( 20 dB, 33 GHz - 50 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW22HC001-20 ( 20 dB, 33 GHz - 50 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ong-dan-song-waveguide,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111