HOME » MIN » Ống dẫn sóng (Waveguide) FAIRVIEWMICROWAVE (261) 195

ỐNG DẪN SÓNG (WAVEGUIDE) FAIRVIEWMICROWAVE CHÍNH HÃNG

Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-10 ( 10 dB, 75 GHz - 110 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-10 ( 10 dB, 75 GHz - 110 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1026 ( 10 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1026 ( 10 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-10 ( 10 dB, 60 GHz - 90 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-10 ( 10 dB, 60 GHz - 90 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1032 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1032 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1029 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1029 ( 10 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-10 ( 10 dB, 50 GHz - 75 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-10 ( 10 dB, 50 GHz - 75 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-10 ( 10 dB, 40 GHz - 60 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-10 ( 10 dB, 40 GHz - 60 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1005 ( 10 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1005 ( 10 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1011 ( 10 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1011 ( 10 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1014 ( 10 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1014 ( 10 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1020 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1020 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-20 ( 20 dB, 75 GHz -110 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW10HC001-20 ( 20 dB, 75 GHz -110 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1027 ( 20 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1027 ( 20 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-20 ( 20 dB, 60 GHz - 90 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW12HC001-20 ( 20 dB, 60 GHz - 90 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1033 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1033 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1071 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1071 ( 20 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-20 ( 20 dB, 50 GHz - 75 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW15HC001-20 ( 20 dB, 50 GHz - 75 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-20 ( 20 dB, 40 GHz - 60 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview SMW19HC001-20 ( 20 dB, 40 GHz - 60 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview SMW22HC001-20 ( 20 dB, 33 GHz - 50 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview SMW22HC001-20 ( 20 dB, 33 GHz - 50 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1006 ( 20 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1006 ( 20 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1039 ( 20 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1039 ( 20 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1047 ( 20 dB, 12.4 GHz -18 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1047 ( 20 dB, 12.4 GHz -18 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1055 ( 20 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1055 ( 20 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1025 ( 30 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1025 ( 30 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1034 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1034 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1007 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1007 ( 30 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1040 ( 30 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1040 ( 30 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1044 ( 30 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1044 ( 30 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1048 ( 30 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1048 ( 30 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1016 ( 30 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1016 ( 30 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1060 ( 30 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1060 ( 30 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1069 ( 40 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1069 ( 40 dB, 7.05 GHz - 10 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1077 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1077 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1073 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1073 ( 40 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1037 ( 40 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1037 ( 40 dB, 22 GHz - 33 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1041 ( 40 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1041 ( 40 dB, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1045 ( 40 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1045 ( 40 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1049 ( 40 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1049 ( 40 dB, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1053 ( 40 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1053 ( 40 dB, 10 GHz - 15 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1061 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1061 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1057 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1057 ( 40 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1070 ( 50 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1070 ( 50 dB, 7.05 GHz - 10 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1078 ( 50 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1078 ( 50 dB, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1038 ( 50 dB, 22 GHz - 33 GHz )

Ống dẫn sóng Fairview FMWCP1038 ( 50 dB, 22 GHz - 33 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Ống dẫn sóng (Waveguide) FAIRVIEWMICROWAVE GIÁ RẺ

Công ty DBK chuyên bán Ống dẫn sóng (Waveguide) FAIRVIEWMICROWAVE với giá thấp nhất, thiết bị luôn chính hãng, đa dạng kiểu dáng, mặt hàng có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK Việt Nam mong muốn bán được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá thấp nhất trên thị trường. Dụng cụ của DBK.VN bán đều có rất đa dạng và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại phù hợp nhất.

Ưu điểm khi chọn mua các mặt hàng Ống dẫn sóng (Waveguide) FAIRVIEWMICROWAVE tại DBK Việt Nam:

- Giá thiết bị Ống dẫn sóng (Waveguide) FAIRVIEWMICROWAVE mà Chúng tôi bán luôn tốt  nhất thị trường.

- Sản phẩm nhiều kiểu dáng và thương hiệu.

- Thiết bị luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ong-dan-song-waveguide/fairviewmicrowave,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111