HOME » MIN » Quả cân chuẩn (157) 195

QUẢ CÂN CHUẨN

Qủa cân chuẩn Kern 326-06(50g)

Qủa cân chuẩn Kern 326-06(50g)

Thương hiệu: kern
Giá: 950,400 VNĐ
Qủa cân chuẩn Kern 326-07(100g)

Qủa cân chuẩn Kern 326-07(100g)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,069,200 VNĐ
Dây cân chuẩn Kern 308-33 (5mg/0.003mg, E1)

Dây cân chuẩn Kern 308-33 (5mg/0.003mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,722,601 VNĐ
Dây cân chuẩn Kern 308-39 (500mg/0.008mg, E1)

Dây cân chuẩn Kern 308-39 (500mg/0.008mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,722,601 VNĐ
Dây cân chuẩn Kern 308-37 (100mg/0.005mg, E1)

Dây cân chuẩn Kern 308-37 (100mg/0.005mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,722,601 VNĐ
Dây cân chuẩn Kern 308-36 (50mg/0.004mg, E1)

Dây cân chuẩn Kern 308-36 (50mg/0.004mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,722,601 VNĐ
Dây cân chuẩn Kern 308-38 (200mg/0.006mg, E1)

Dây cân chuẩn Kern 308-38 (200mg/0.006mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,722,601 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-01 (1g/0.01mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-01 (1g/0.01mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,465,101 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-04 (10g/0.02mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-04 (10g/0.02mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 3,088,801 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-044 (1g - 200g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-044 (1g - 200g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,128,302 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-434 (1g - 100g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-434 (1g - 100g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,970,001 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-024 (1g - 50g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-024 (1g - 50g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,821,501 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-034 (1g - 100g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-034 (1g - 100g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 3,177,901 VNĐ
Quả cân đơn OIML F1 Kern 326-11 (1kg, ±5 mg)

Quả cân đơn OIML F1 Kern 326-11 (1kg, ±5 mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 3,088,801 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-04 (1g - 200g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-04 (1g - 200g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,128,302 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 338-22 (1mg - 500mg, F2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 338-22 (1mg - 500mg, F2)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,247,102 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-03 (5g/0.016mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-03 (5g/0.016mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,851,201 VNĐ
Quả chuẩn chữ nhật OIML M1 KERN 346-87 (10Kg/500mg)

Quả chuẩn chữ nhật OIML M1 KERN 346-87 (10Kg/500mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,821,501 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-02 (2g/0.012mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-02 (2g/0.012mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,643,301 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 362-96 (1g - 1000g, M3)

Bộ quả cân chuẩn Kern 362-96 (1g - 1000g, M3)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,752,002 VNĐ
Quả cân đơn OIML F1 Kern 326-12 (2kg, ±10 mg)

Quả cân đơn OIML F1 Kern 326-12 (2kg, ±10 mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,316,302 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-424 (1mg - 50000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-424 (1mg - 50000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,425,302 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-444 (1mg - 200000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-444 (1mg - 200000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,672,702 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-054 (1g - 500g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-054 (1g - 500g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,316,302 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-434 (1mg - 100000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-434 (1mg - 100000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,811,402 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-08 (200g/0.1mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-08 (200g/0.1mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,761,802 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-44 (1mg - 200000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-44 (1mg - 200000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,672,702 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-43 (1mg - 100000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-43 (1mg - 100000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,811,402 VNĐ
Quả cân đơn Kern 327-11 (1kg, ±5 mg)

Quả cân đơn Kern 327-11 (1kg, ±5 mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,573,802 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-02 (1mg - 50000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-02 (1mg - 50000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,752,002 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern  328-22 (1mg - 500mg, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 328-22 (1mg - 500mg, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,197,502 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-05 (1g - 500g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-05 (1g - 500g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,316,302 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-034 (1mg - 100000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-034 (1mg - 100000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,049,002 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 324-63 (1g - 100g, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 324-63 (1g - 100g, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,395,004 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 324-634 (1g - 100g, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 324-634 (1g - 100g, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 8,910,004 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 334-05 (1g - 500g, F2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 334-05 (1g - 500g, F2)

Thương hiệu: kern
Giá: 12,177,005 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 324-62 (1g - 50g, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 324-62 (1g - 50g, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 9,207,004 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 322-054 (1g - 500g, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 322-054 (1g - 500g, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 12,177,005 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 323-634 (1mg - 100000mg, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 323-634 (1mg - 100000mg, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 12,919,505 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 324-624 (1g - 50g, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 324-624 (1g - 50g, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 7,722,003 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 334-044 (1g - 200g, F2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 334-044 (1g - 200g, F2)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,098,004 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 344-074 (1g - 2000g, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 344-074 (1g - 2000g, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 13,810,506 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-454 (1mg - 500000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-454 (1mg - 500000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 6,534,003 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-464 (1mg - 1000000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-464 (1mg - 1000000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 9,801,004 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/qua-can-chuan,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111