HOME » MIN » Quả cân chuẩn KERN (157) 191

QUẢ CÂN CHUẨN KERN CHÍNH HÃNG

Quả cân đơn OIML F1 Kern 326-11 (1kg, ±5 mg)

Quả cân đơn OIML F1 Kern 326-11 (1kg, ±5 mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 3,088,801 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 312-024 (1g-50g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 312-024 (1g-50g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,098,004 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 304-09 (1000mg-10000000mg, E1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 304-09 (1000mg-10000000mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 185,922,079 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 304-04 (1000mg - 200000mg, E1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 304-04 (1000mg - 200000mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 43,362,018 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 304-02 (1000mg - 50000mg, E1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 304-02 (1000mg - 50000mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 27,027,012 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 312-074 (1g|2000g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 312-074 (1g|2000g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 34,452,015 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 303-06 (1mg-1000000mg, E1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 303-06 (1mg-1000000mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 84,348,036 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-44 (1mg - 200000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-44 (1mg - 200000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,672,702 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-43 (1mg - 100000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-43 (1mg - 100000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,811,402 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-054 (1mg - 500000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-054 (1mg - 500000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 7,276,503 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-044 (1mg - 200000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-044 (1mg - 200000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 6,088,503 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-464 (1mg - 1000000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-464 (1mg - 1000000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 9,801,004 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-454 (1mg - 500000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-454 (1mg - 500000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 6,534,003 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 333-09 (1mg - 10000000mg, F2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 333-09 (1mg - 10000000mg, F2)

Thương hiệu: kern
Giá: 49,005,021 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 334-044 (1g - 200g, F2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 334-044 (1g - 200g, F2)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,098,004 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 338-22 (1mg - 500mg, F2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 338-22 (1mg - 500mg, F2)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,247,102 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 313-05 (1 mg - 500000 mg, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 313-05 (1 mg - 500000 mg, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 39,798,017 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 313-034 (1 mg | 100000 mg, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 313-034 (1 mg | 100000 mg, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 26,136,011 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 313-024 (1 mg | 50000 mg, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 313-024 (1 mg | 50000 mg, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 23,463,010 VNĐ
Bộ kiểm tra cân Kern 303-03 (1mg|100000mg)

Bộ kiểm tra cân Kern 303-03 (1mg|100000mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 50,490,021 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 303-02 (1mg|50000mg, E1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 303-02 (1mg|50000mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 45,738,019 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-01 (1g/0.01mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-01 (1g/0.01mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,465,101 VNĐ
Dây cân chuẩn Kern 308-39 (500mg/0.008mg, E1)

Dây cân chuẩn Kern 308-39 (500mg/0.008mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,722,601 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 314-09  (1g - 10000g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 314-09 (1g - 10000g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 108,999,046 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 314-08 (1g - 5000g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 314-08 (1g - 5000g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 82,566,035 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 314-084 (1 g - 5000 g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 314-084 (1 g - 5000 g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 77,220,033 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 314-074 (1 g - 2000 g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 314-074 (1 g - 2000 g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 60,885,026 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-02 (1mg - 50000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-02 (1mg - 50000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,752,002 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 343-48 (1mg - 5000000mg, M1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 343-48 (1mg - 5000000mg, M1)

Thương hiệu: kern
Giá: 21,087,009 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 323-65 (1mg - 500000mg, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 323-65 (1mg - 500000mg, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 20,790,009 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 323-64 (1mg - 200000mg, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 323-64 (1mg - 200000mg, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 17,226,007 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 323-04 (1mg - 200000mg, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 323-04 (1mg - 200000mg, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 21,087,009 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 323-03 (1mg - 100000mg, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 323-03 (1mg - 100000mg, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 16,929,007 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 314-064 (1 g - 1000 g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 314-064 (1 g - 1000 g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 38,016,016 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 314-054 (1 g - 500 g, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 314-054 (1 g - 500 g, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 28,809,012 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 313-074 (1 mg - 2000000 mg, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 313-074 (1 mg - 2000000 mg, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 69,201,029 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 313-064 (1 mg - 1000000 mg, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 313-064 (1 mg - 1000000 mg, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 46,332,020 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 303-09 (1mg-10000000mg, E1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 303-09 (1mg-10000000mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 204,633,087 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 303-08 (1mg- 5000000mg, E1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 303-08 (1mg- 5000000mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 157,410,067 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-09 (500g/0.25mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-09 (500g/0.25mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 8,316,004 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-11 (1000g/0.5g, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-11 (1000g/0.5g, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 12,622,505 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 313-02 (1 mg - 50000 mg, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 313-02 (1 mg - 50000 mg, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 24,948,011 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 318-22 (1 mg - 500 mg, E2)

Bộ quả cân chuẩn Kern 318-22 (1 mg - 500 mg, E2)

Thương hiệu: kern
Giá: 9,504,004 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-16 (50kg/25mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-16 (50kg/25mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 234,630,100 VNĐ
Quả cân chuẩn Kern 307-13 (5000g/2.5mg, E1)

Quả cân chuẩn Kern 307-13 (5000g/2.5mg, E1)

Thương hiệu: kern
Giá: 31,482,013 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 324-67 (1g - 2000g, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 324-67 (1g - 2000g, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 29,106,012 VNĐ
Bộ quả cân chuẩn Kern 324-63 (1g - 100g, F1)

Bộ quả cân chuẩn Kern 324-63 (1g - 100g, F1)

Thương hiệu: kern
Giá: 10,395,004 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Quả cân chuẩn KERN GIÁ RẺ

Chúng tôi chuyên bán Quả cân chuẩn KERN với giá tốt, thiết bị luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, sản phẩm tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn bán được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá tốt nhất trên thị trường. Dụng cụ của công ty DBK bán đều có rất nhiều loại và thương hiệu khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại hợp lý nhất.

Ưu điểm khi chọn mua các sản phẩm Quả cân chuẩn KERN tại DBK:

- Giá sản phẩm Quả cân chuẩn KERN mà DBK.VN phân phối luôn phải chăng nhất thị trường.

- Sản phẩm nhiều kiểu dáng và thương hiệu.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/qua-can-chuan/kern,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111