HOME » MIN » Thiết bị đo độ dài hiện số (109) 89

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀI HIỆN SỐ

Thước đo quang học insize ISL-A5-150 (150mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-150 (150mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-300 (300mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-300 (300mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-350 (350mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-350 (350mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-400 (400mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-400 (400mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-500 (500mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-500 (500mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-200 (200mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-200 (200mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-250 (250mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-250 (250mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-50 (50mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-50 (50mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-450 (450mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-450 (450mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-550 (550mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-550 (550mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-600 (600mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-600 (600mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,499,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-500 (500mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-500 (500mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,251,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-800 (800mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-800 (800mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,110,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-250 (250mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-250 (250mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,110,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-550 (550mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-550 (550mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,298,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-850 (850mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-850 (850mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,627,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-800 (800mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-800 (800mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,486,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-950 (950mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-950 (950mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,285,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-900 (900mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-900 (900mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,815,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1200 (1200mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1200 (1200mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 8,977,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1100 (1100mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1100 (1100mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,620,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1000 (1000mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1000 (1000mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,402,500 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1400 (1400mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1400 (1400mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 10,340,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1700 (1700mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1700 (1700mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 13,160,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1600 (1600mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1600 (1600mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 12,220,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1500 (1500mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1500 (1500mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 11,233,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-1000 (1000mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-1000 (1000mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,520,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-650 (650mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-650 (650mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,862,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-1800 (1800mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-1800 (1800mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 14,100,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-950 (950mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-950 (950mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,050,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-500 (500mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-500 (500mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,721,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-950 (950mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-950 (950mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 8,225,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-1100 (1100mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-1100 (1100mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,990,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-1000 (1000mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-1000 (1000mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 8,460,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-350 (350mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-350 (350mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,580,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-400 (400mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-400 (400mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,627,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-150 (150mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-150 (150mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,392,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-250 (250mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-250 (250mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,486,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-150 (150mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-150 (150mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,110,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-800 (800mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-800 (800mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,050,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-300 (300mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-300 (300mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,533,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A5-900 (900mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-A5-900 (900mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,697,500 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-850 (850mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-850 (850mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,520,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-550 (550mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-550 (550mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,768,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-A1-600 (600mm/1μm)

Thước đo quang học insize ISL-A1-600 (600mm/1μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,815,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-50 (50mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-50 (50mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,110,000 VNĐ
Thước đo quang học insize ISL-B5-100 (100mm/5μm)

Thước đo quang học insize ISL-B5-100 (100mm/5μm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,110,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-do-do-dai-hien-so,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111